Tìm kiếm văn bản

 Văn bản theo lĩnh vực: Chuyển đổi số

STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu File đính kèm
1 2781/BGDĐT-GDTH 10/06/2024 Tăng cường chỉ đạo thực hiện chuyển đổi số trong giáo dục và triển khai thực hiện thí điểm Học bạ số
2 2253/UBND-KGVX 10/06/2024 Thực hiện Thông báo Kết luận số 203/TB-VPCP ngày 06/5/2024 của Văn phòng Chính phủ
3 934/QĐ-BTTTT 06/06/2024 Phê duyệt Kế hoạch triển khai Quyết định số 505/QĐ-TTg ngày 22/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ về Ngày chuyển đổi số quốc gia năm 2024
4 2138/BTTTT-CVT 05/06/2024 Phối hợp tuyên truyền sử dụng ứng dụng i-Speed để nâng cao chất lượng dịch vụ di động 4G
5 335/CNICT-XT 30/05/2024 Thúc đẩy ứng dụng công nghệ số trong các doanh nghiệp tại khu công nghiệp, khu chế xuất
6 180/KH-UBND 22/05/2024 Triển khai công tác chuyển đổi số và đảm bảo an toàn thông tin trên địa bàn tỉnh Bình Phước năm 2024
7 755/QĐ-UBND 05/05/2024 Phê duyệt Đề án xây dựng, truyền thông quảng bá hình ảnh tỉnh Bình Phước năm 2024, 2025 và tầm nhìn đến năm 2030
8 813/QĐ-BTTTT 16/05/2024 Quyết định về việc phê duyệt Kế hoạch hành động của Bộ Thông tin và Truyền thông thực hiện Quyết định số 142/QĐ-TTg ngày 02/02/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chiến lược dữ liệu quốc gia đến năm 2030
9 48/2024/NĐ-CP 08/05/2024 Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 130/2018/NĐ-CP ngày 27/9/2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Giao dịch điện tử về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số
10 351/TTCS-TTTH 14/05/2024 Tuyên truyền, phổ biến một số kỹ năng số cơ bản cho người dân
11 58/QĐ-UBQGCĐS 18/04/2024 Quyết định Về việc ban hành Kế hoạch hoạt động năm 2024 của Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số
12 473/QĐ-BTTTT 02/04/2024 Quyết định ban hành Bộ tiêu chí đánh giá Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính cấp bộ, cấp tỉnh năm 2024
13 128/KH-UBND 03/04/2024 Kế hoạch thực hiện đợt cao điểm "90 ngày, đêm" triển khai mục tiêu "4 phủ" trên địa bàn tỉnh Bình Phước (từ ngày 04/4/2024-03/7/2024)
14 122/KH-BCĐ 02/04/2024 Kế hoạch hoạt động của Ban Chỉ đạo về chuyển đổi số năm 2024
15 79/KH-UBND 05/03/2024 Kế hoạch truyền thông về hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính gắn với chuyển đổi số và Đề án 06/CP năm 2024 trên địa bàn tỉnh Bình Phước
16 02/CT-UBND 04/03/2024 Chỉ thị về tiếp tục đẩy mạnh triển khai thực hiện Đề án 06/CP
17 58/KH-TCTTKĐA 25/02/2024 Triển khai, thực hiện Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia năm 2024
18 142/QĐ-TTg 01/02/2024 Quyết định phê duyệt Chiến lược dữ liệu quốc gia đến năm 2030
19 04/CT-TTg 10/02/2024 Chỉ thị tiếp tục đẩy mạnh triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 tại các bộ, ngành, địa phương năm 2024 và những năm tiếp theo
20 227-KH/TU 28/01/2024 Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan Đảng tỉnh Bình Phước năm 2024
21 140/QĐ-UBND 18/01/2024 Quyết định về việc tặng thưởng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các tập thể đã có thành tích xuất sắc trong chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh năm 2023
22 127/QĐ-UBND 15/01/2024 Giao chỉ tiêu thực hiện nhiệm vụ cải cách thủ tục hành chính gắn với chuyển đổi số năm 2024 trên địa bàn tỉnh Bình Phước
23 16/KH-UBND 16/01/2024 Phát triển thương mại điện tử tỉnh Bình Phước năm 2024
24 07/KH-UBND 07/01/2024 Kế hoạch triển khai thực hiện Chiến lược chuyển đổi số báo chí đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Bình Phước
25 2568/QĐ-BTTTT 28/12/2023 Quyết định ban hành Khung Kiến trúc Chính phủ điện tử Việt Nam, phiên bản 3.0, hướng tới Chính phủ số
26 19/2023/TT-BTTTT 24/12/2023 Thông tư quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Quyết định số 8/2023/QĐ-TTg ngày 05/4/2023 của Thủ tướng Chính phủ về Mạng truyền số liệu chuyên dùng phục vụ các cơ quan Đảng, Nhà nước
27 1690/QĐ-TTg 25/12/2023 Quyết định phê duyệt Đề án “Kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao năng lực quản lý nhà nước và thực thi pháp luật về chuyển đổi số từ trung ương đến địa phương đến năm 2025, định hướng đến năm 2030"
28 373/KH-UBND 21/12/2023 Kế hoạch thúc đẩy phát triển và sử dụng các nền tảng số y tế thực hiện Chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Bình Phước
29 4573/UBND-KGVX 13/12/2023 Một số vấn đề cần chú trọng của công tác chuyển đổi số năm 2024
30 6074/BTTTT-CĐSQG 05/12/2023 Công văn hướng dẫn các bộ ngành, địa phương thực hiện chuyển đổi số cấp bộ, cấp tỉnh
31 322/KH-UBND 28/11/2023 Triển khai Chương trình chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới, hướng tới nông thôn mới thông minh trên địa bàn huyện Hớn Quản giai đoạn 2022 - 2025
32 1940/QĐ-UBND 27/11/2023 Quyết định phê duyệt danh sách điểm hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số ứng dụng công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh Bình Phước năm 2023
33 2294/QĐ-BTTTT 20/11/2023 Quyết định sửa đổi, bổ sung Chương trình thúc đẩy phát triển và sử dụng các nền tảng số quốc gia phục vụ chuyển đổi số, chính phủ số, kinh tế số, xã hội số tại Quyết định số 186/QĐ-BTTTT ngày 11/02/2022
34 2158/QĐ-BTTT 06/11/2023 Quyết định phê duyệt Đề án xác định Chỉ số đánh giá mức độ chuyển đổi số doanh nghiệp và hỗ trợ thúc đẩy doanh nghiệp chuyển đổi số
35 335/KH-UBND 05/11/2023 Kế hoạch thực hiện Đề án chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ thông tin trong triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025
36 319/KH-UBND 12/10/2023 Kế hoạch phát triển hạ tầng số trên địa bàn tỉnh Bình Phước giai đoạn 2023-2025
37 321/KH-UBND 16/10/2023 Kế hoạch tổ chức Hội nghị tập huấn về nghiệp vụ số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính và thanh toán trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công
38 1351/STTTT-VP 01/10/2023 Đề nghị báo cáo kết quả triển khai thực hiện Ngày Chuyển đổi số, Tháng tiêu dùng số năm 2023
39 1350/STTTT-BCVTCNTT 01/10/2023 Phối hợp thông báo, đăng ký gian hàng trưng bày tại Hội nghị về chuyển đổi số tỉnh
40 51/KH-UBND 28/02/2022 Triển khai, thực hiện Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến 2030
41 3129/UBND-CNTT 27/09/2023 Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số và Tháng tiêu dùng năm 2023 trên địa bàn thành phố Đồng Xoài
42 3208/KH-SGDĐT 26/09/2023 Kế hoạch triển khai thực hiện các mô hình điểm của Đề án 06
43 3209/KH-SGDĐT 26/09/2023 Triển khai thực hiện Kế hoạch 290/KH-UBND ngày 13/9/2023 của UBND tỉnh Bình Phước về triển khai thực hiện Nghị định 13/2023/NĐ-CP ngày 17/4/2023 của Chính phủ về bảo vệ dữ liệu cá nhân trong ngành Giáo dục
44 3187/QĐ-SGDĐT 24/09/2023 Kiện toàn Ban Chỉ đạo chuyển đổi số ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Phước
45 3186/KH-SGDĐT 24/09/2023 Tổ chức ngày Chuyển đổi số tỉnh Bình Phước năm 2023
46 1297/STTTT-BCVTCNTT 21/09/2023 Phát động tham gia “Hội thi trực tuyến tìm hiểu về chuyển đổi số”
47 01/2023 21/09/2023 Thể lệ “Hội thi trực tuyến tìm hiểu về chuyển đổi số”
48 62/KH-STTTT 20/09/2023 Kế hoạch tổ chức Hội thi trực tuyến tìm hiểu về chuyển đổi số và Hội nghị công bố kết quả thi tìm hiểu về chuyển đổi số, tuyên dương các đơn vị có thành tích cao trong thực hiện Kế hoạch số 286/KH-UBND ngày 11/9/2023 của UBND tỉnh
49 24/TB-STTTT 20/09/2023 Thông báo về việc thực hiện hỗ trợ chuyển đổi số cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh năm 2023
50 4754/BTTTT-CĐSQG 17/09/2023 Phổ cập bộ nhận diện Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2023
Văn bản theo cơ quan ban hành

2366/UBND-KSTTHC

Triển khai thực hiện Nghị định 63/2024/NĐ-CP của Chính phủ

Thời gian đăng: 18/06/2024

lượt xem: 34 | lượt tải:11

2341/UBND-NC

Thực hiện Thông báo số 3956/TB-TCTTKĐA ngày 16/5/2024 của Tổ công tác triển khai Đề án 06/CP

Thời gian đăng: 16/06/2024

lượt xem: 17 | lượt tải:8

05/2024/TT-BTTTT

Thông tư hướng dẫn xây dựng, thẩm định, ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước trong lĩnh vực báo chí thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ TT&TT

Thời gian đăng: 20/06/2024

lượt xem: 4 | lượt tải:3

2284/UBND-NC

Triển khai thực hiện Dự án PAPI trên địa bàn tỉnh năm 2024

Thời gian đăng: 13/06/2024

lượt xem: 15 | lượt tải:9

296/QĐ-VPCP

Quyết định của Văn phòng Chính phủ về việc công bố 02 nhóm thủ tục hành chính liên thông điện tử

Thời gian đăng: 18/06/2024

lượt xem: 9 | lượt tải:0
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây