Tìm kiếm văn bản

 Văn bản theo cơ quan ban hành: Bộ Thông tin và Truyền thông

STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu File đính kèm
1 05/2024/TT-BTTTT 13/06/2024 Thông tư hướng dẫn xây dựng, thẩm định, ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước trong lĩnh vực báo chí thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ TT&TT
2 934/QĐ-BTTTT 06/06/2024 Phê duyệt Kế hoạch triển khai Quyết định số 505/QĐ-TTg ngày 22/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ về Ngày chuyển đổi số quốc gia năm 2024
3 2138/BTTTT-CVT 05/06/2024 Phối hợp tuyên truyền sử dụng ứng dụng i-Speed để nâng cao chất lượng dịch vụ di động 4G
4 826/QĐ-BTTTT 20/05/2024 Phê duyệt “Chương trình thúc đẩy, hỗ trợ người dân, doanh nghiệp, hộ kinh doanh hiện diện trực tuyến tin cậy, an toàn với các dịch vụ số sử dụng tên miền quốc gia “.vn” ở các tỉnh, thành phố trên cả nước giai đoạn 2024 - 2025”
5 813/QĐ-BTTTT 16/05/2024 Quyết định về việc phê duyệt Kế hoạch hành động của Bộ Thông tin và Truyền thông thực hiện Quyết định số 142/QĐ-TTg ngày 02/02/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chiến lược dữ liệu quốc gia đến năm 2030
6 724/QĐ-BTTTT 06/05/2024 Ban hành Bộ tiêu chí về yêu cầu an toàn thông tin mạng cơ bản cho camera giám sát
7 473/QĐ-BTTTT 02/04/2024 Quyết định ban hành Bộ tiêu chí đánh giá Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính cấp bộ, cấp tỉnh năm 2024
8 22/2023/TT-BTTTT 30/12/2023 Thông tư Quy định cấu trúc, bố cục, yêu cầu kỹ thuật cho cổng thông tin điện tử và trang thông tin điện tử của cơ quan nhà nước
9 2568/QĐ-BTTTT 28/12/2023 Quyết định ban hành Khung Kiến trúc Chính phủ điện tử Việt Nam, phiên bản 3.0, hướng tới Chính phủ số.
10 19/2023/TT-BTTTT 24/12/2023 Thông tư quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Quyết định số 8/2023/QĐ-TTg ngày 05/4/2023 của Thủ tướng Chính phủ về Mạng truyền số liệu chuyên dùng phục vụ các cơ quan Đảng, Nhà nước.
11 6074/BTTTT-CĐSQG 05/12/2023 Công văn hướng dẫn các bộ ngành, địa phương thực hiện chuyển đổi số cấp bộ, cấp tỉnh.
12 2294/QĐ-BTTTT 20/11/2023 Quyết định sửa đổi, bổ sung Chương trình thúc đẩy phát triển và sử dụng các nền tảng số quốc gia phục vụ chuyển đổi số, chính phủ số, kinh tế số, xã hội số tại Quyết định số 186/QĐ-BTTTT ngày 11/02/2022
13 2158/QĐ-BTTT 06/11/2023 Quyết định phê duyệt Đề án xác định Chỉ số đánh giá mức độ chuyển đổi số doanh nghiệp và hỗ trợ thúc đẩy doanh nghiệp chuyển đổi số
14 4754/BTTTT-CĐSQG 17/09/2023 Phổ cập bộ nhận diện Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2023
15 1580/QĐ-BTTTT 20/08/2023 Phê duyệt Chương trình bồi dưỡng về chuyển đổi số năm 2023
16 3243/BTTTT-CĐSQG 10/08/2023 Triển khai, đánh giá DTI
17 3272/BTTTT-CĐSQG 10/08/2023 Đôn đốc triển khai Năm dữ liệu số quốc gia
18 3179/BTTTT-CĐSQG 06/08/2023 Phối hợp thực hiện tôn vinh dịch vụ công trực tuyến xuất sắc
19 1080/KH-BTTTT 20/06/2023 Phê duyệt Kế hoạch triển khai Quyết định số 505/QĐ-TTg ngày 22/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ về Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2023
20 1033/QĐ-BTTTT 12/06/2023 Ban hành Bộ tiêu chí tạm thời đánh giá hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính năm 2023
21 2416/BTTTT-CATTT 23/06/2023 Tham gia Chiến dịch Tháng hành động tuyên truyền về nhận diện và phòng chống lừa đảo trực tuyến
22 2405/BTTTT-CĐSQG 25/06/2023 Về việc đề xuất nhu cầu sử dụng Nền tảng học trực tuyến mở đại trà để triển khai công tác đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn về chuyển đổi số
23 2279/BTTTT-KTS&XHS 15/06/2023 Triển khai, phấn đấu đẩy nhanh tiến độ, hoàn thành sớm các mục tiêu TTgCP giao tại Chiến lược quốc gia phát triển kinh tế số, xã hội số đến năm 2025, định hướng đến năm 2030
24 03/2023/TT-BTTTT 29/05/2023 Hướng dẫn thực hiện một số nội dung về thông tin và truyền thông trong Tiểu dự án 1 và Tiểu dự án 2 thuộc Dự án 10 của CTMTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I từ2021- 2025
25 951/QĐ-BTTTT 01/06/2023 Ban hành Bộ Chỉ số đánh giá, đo lường mức độ trưởng thành chuyển đổi số báo chí
26 20/2023/TT-BTC 12/04/2023 Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí duy trì sử dụng tên miền và địa chỉ Internet, lệ phí đăng ký sử dụng tên miền quốc gia ".vn" và lệ phí đăng ký sử dụng địa chỉ Internet (IP)
27 855/QĐ-BTTTT 24/05/2023 Ban hành Bộ tiêu chí đánh giá phát triển hạ tầng số của các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương
28 879/QĐ-BTTTT 23/05/2023 Ban hành mã định danh điện tử các cơ quan, đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông phục vụ kết nối, chia sẻ dữ liệu với các bộ, ngành, địa phương
29 71/TB-BTTTT 13/04/2023 Thông báo kết luận của Thứ trưởng Phạm Đức Long tại hội nghị tổng kết giai đoạn 1 Chương trình IPv6 for Gov, triển khai nhiệm vụ năm 2023 và giai đoạn 2023-2025
30 1369/BTTTT-CBC 18/04/2023 Triển khai Chiến lược chuyển đổi số báo chí đến năm 2025, định hướng đến năm 2030
31 1097/KH-BTTTT 04/04/2023 Triển khai phong trào thi đua “Đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí” trong ngành Thông tin và Truyền thông
32 1096/BTTTT-KHTC 02/04/2023 Tạm dừng triển khai gắn biển địa chỉ số
33 36/BC-BTTTT 30/03/2023 Báo cáo thực trạng, cảnh báo và hướng dẫn tuân thủ quy định bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ
34 516/QĐ-BTTTT 30/03/2023 Quyết định phê duyệt kế hoạch triển khai “Năm dữ liệu số quốc gia” của Bộ Thông tin và Truyền thông
35 490/QĐ-BTTTT 29/03/2023 Quyết định Phê duyệt Kế hoạch hành động 2023 triển khai Chiến lược phát triển lĩnh vực thông tin cơ sở giai đoạn 2021 - 2025
36 483/QĐ-BTTTT 28/03/2023 Ban hành Kế hoạch hành động triển khai Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng năm 2030 và Chiến lược phát triển Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 theo Quyết định số 749/QĐ-TTg và Quyết định số 942/QĐ-TTg
37 320/CĐSQG-DVS 08/01/2023 Gia hạn thời gian cung cấp số liệu đánh giá DTI 2022 cấp bộ, cấp tỉnh
38 376/QĐ-BTTTT 12/03/2023 Ban hành tiêu chí, quy định công nhận cá nhân, tổ chức tư vấn thuộc Mạng lưới tư vấn viên hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số
39 02/2023/TT-BTTTT 20/03/2023 Thông tư quy định chế độ báo cáo định kỳ thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Thông tin và Truyền thông
40 376/QĐ-BTTTT 12/03/2023 Ban hành tiêu chí, quy định công nhận cá nhân, tổ chức tư vấn thuộc Mạng lưới tư vấn viên hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số
41 716/BTTTT-CNICT 05/03/2023 Đôn đốc tập trung phát triển doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam tại địa phương
42 716/BTTTT-CNICT 05/03/2023 Đôn đốc tập trung phát triển doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam tại địa phương
43 4878/BTTTT-CĐSQG 29/09/2022 Phổ cập bộ nhận diện Ngày Chuyển đổi số quốc gia 10/10
44 4115/BTTTT-THH 07/08/2022 Triển khai ứng dụng Nền tảng học kỹ năng trực tuyến mở đại trà (MOOCS)
45 922/QĐ-BTTTT 19/05/2022 Phê duyệt Đề án "Xác định Bộ chỉ số đánh giá chuyển đổi số của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và của quốc gia".
46 1552/BTTTT-THH 25/04/2022 Hướng dẫn kỹ thuật triển khai Đề án 06 (phiên bản 1.0).
47 797/BTTTT-THH 05/03/2022 Hướng dẫn một số nhiệm vụ quan trọng thúc đẩy triển khai chuyển đổi số năm 2022.
48 793/BTTTT-THH 04/03/2022 Hướng dẫn thí điểm triển khai Tổ công nghệ số cộng đồng tại các địa phương.
49 781/BTTTT-QLDN 03/03/2022 Thúc đẩy chuyển đổi số, thanh toán không dùng tiền mặt trong các trường học, cơ sở giáo dục và bệnh viện, cơ sở y tế.
50 677/BTTTT-THH 02/03/2022 Hướng dẫn kết nối và chia sẻ dữ liệu thông qua Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia
Văn bản theo cơ quan ban hành

2366/UBND-KSTTHC

Triển khai thực hiện Nghị định 63/2024/NĐ-CP của Chính phủ

Thời gian đăng: 18/06/2024

lượt xem: 34 | lượt tải:11

2341/UBND-NC

Thực hiện Thông báo số 3956/TB-TCTTKĐA ngày 16/5/2024 của Tổ công tác triển khai Đề án 06/CP

Thời gian đăng: 16/06/2024

lượt xem: 17 | lượt tải:8

05/2024/TT-BTTTT

Thông tư hướng dẫn xây dựng, thẩm định, ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước trong lĩnh vực báo chí thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ TT&TT

Thời gian đăng: 20/06/2024

lượt xem: 4 | lượt tải:3

2284/UBND-NC

Triển khai thực hiện Dự án PAPI trên địa bàn tỉnh năm 2024

Thời gian đăng: 13/06/2024

lượt xem: 15 | lượt tải:9

296/QĐ-VPCP

Quyết định của Văn phòng Chính phủ về việc công bố 02 nhóm thủ tục hành chính liên thông điện tử

Thời gian đăng: 18/06/2024

lượt xem: 9 | lượt tải:0
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây