Tìm kiếm văn bản

 Văn bản theo cơ quan ban hành: UBND tỉnh

STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu File đính kèm
1 2366/UBND-KSTTHC 17/06/2024 Triển khai thực hiện Nghị định số 63/2024/NĐ-CP ngày 10/6/2024 của Chính phủ quy định việc thực hiện liên thông điện tử 02 nhóm thủ tục hành chính: Đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi; đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, giải quyết mai táng phí, tử tuất.
2 2341/UBND-NC 13/06/2024 Thực hiện Thông báo số 3956/TB-TCTTKĐA ngày 16/5/2024 của Tổ công tác triển khai Đề án 06/CP
3 2284/UBND-NC 11/06/2024 Triển khai thực hiện Dự án PAPI trên địa bàn tỉnh năm 2024
4 2253/UBND-KGVX 10/06/2024 Thực hiện Thông báo Kết luận số 203/TB-VPCP ngày 06/5/2024 của Văn phòng Chính phủ
5 2127/UBND-KSTTHC 02/06/2024 Triển khai thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 20/5/2024 của Thủ tướng Chính phủ
6 180/KH-UBND 22/05/2024 Triển khai công tác chuyển đổi số và đảm bảo an toàn thông tin trên địa bàn tỉnh Bình Phước năm 2024
7 1877/BCĐCCHC 16/05/2024 Công văn về nâng cao Chỉ số CCHC (PAR INDEX), Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước (SIPAS), Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI).
8 755/QĐ-UBND 05/05/2024 Phê duyệt Đề án xây dựng, truyền thông quảng bá hình ảnh tỉnh Bình Phước năm 2024, 2025 và tầm nhìn đến năm 2030
9 1849/UBND-NC 15/05/2024 Đẩy mạnh triển khai thực hiện Đề án 06 trên địa bàn tỉnh
10 164/KH-UBND 07/05/2024 Kế hoạch ngầm hóa mạng cáp ngoại vi viễn thông trên địa bàn tỉnh Bình Phước giai đoạn 2024 - 2025
11 1703/UBND-KGVX 07/05/2024 Hướng dẫn xây dựng, áp dụng quy chuẩn, tiêu chuẩn, quy định kỹ thuật kết nối, chia sẻ dữ liệu
12 1470/UBND-NC 22/04/2024 Nghiên cứu giải pháp, kinh nghiệm trong triển khai Đề án 06 và khảo sát theo 05 nhóm vấn đề điểm nghẽn cần tháo gỡ
13 1329/BCĐCCHC 10/04/2024 Tiếp tục triển khai thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2024
14 1235/UBND-NC 03/04/2024 Khẩn trương triển khai thực hiện nhiệm vụ Đề án 06/CP
15 128/KH-UBND 03/04/2024 Kế hoạch thực hiện đợt cao điểm "90 ngày, đêm" triển khai mục tiêu "4 phủ" trên địa bàn tỉnh Bình Phước (từ ngày 04/4/2024-03/7/2024)
16 122/KH-BCĐ 02/04/2024 Kế hoạch hoạt động của Ban Chỉ đạo về chuyển đổi số năm 2024
17 1162/UBND-KSTTHC 28/03/2024 Tăng cường triển khai thực hiện các giải pháp nâng cao chỉ tiêu thanh toán trực tuyến và số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC năm 2024
18 520/QĐ-UBND 28/03/2024 Phê duyệt kế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chính và công tác chuyển đổi số năm 2024 trên địa bàn tỉnh Bình Phước
19 516 /QĐ-UBND 28/03/2024 Ban hành quy trình tổ chức, vận hành hệ thống hội nghị truyền hình tỉnh Bình Phước
20 282/QĐ-UBND 21/02/2024 Quyết định phê duyệt và công bố Chỉ số cải cách hành chính năm 2023 của các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh
21 282/QĐ-UBND 21/02/2024 Phê duyệt và công bố Chỉ số cải cách hành chính năm 2023 của các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Bình Phước
22 79/KH-UBND 05/03/2024 Kế hoạch truyền thông về hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính gắn với chuyển đổi số và Đề án 06/CP năm 2024 trên địa bàn tỉnh Bình Phước
23 796/UBND-KSTTHC 05/03/2024 Công văn về việc triển khai công tác cải cách thủ tục hành chính trong năm 2024
24 02/CT-UBND 04/03/2024 Chỉ thị về tiếp tục đẩy mạnh triển khai thực hiện "đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử, phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năn 20230" trên địa bàn tỉnh Bình phước trong năm 2024 và những năm tiếp theo
25 354/QĐ-UBND 03/03/2024 Quyết định phê duyệt danh mục dịch vụ công trực tuyến đủ điều kiện không sử dụng hồ sơ giấy trên địa bàn tỉnh Bình Phước
26 306/QĐ-UBND 26/02/2024 Quyết định thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính nội bộ trên địa bàn tỉnh Bình Phước
27 140/QĐ-UBND 18/01/2024 Quyết định về việc tặng thưởng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các tập thể đã có thành tích xuất sắc trong chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh năm 2023
28 303/UBND-NC 21/01/2024 Tổ chức tuyên truyền các giải pháp ứng dụng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư trong đánh giá khả tín khách hàng vay phục vụ cho vay an sinh xã hội
29 28/KH-UBND 22/01/2024 Tiển khai, thực hiện Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia năm 2024
30 127/QĐ-UBND 15/01/2024 Giao chỉ tiêu thực hiện nhiệm vụ cải cách thủ tục hành chính gắn với chuyển đổi số năm 2024 trên địa bàn tỉnh Bình Phước
31 16/KH-UBND 16/01/2024 Phát triển thương mại điện tử tỉnh Bình Phước năm 2024
32 07/KH-UBND 07/01/2024 Kế hoạch triển khai thực hiện Chiến lược chuyển đổi số báo chí đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Bình Phước
33 2129/QĐ-UBND 28/12/2023 Quyết định phê duyệt kế hoạch hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính năm 2024 trên địa bàn tỉnh
34 2142/QĐ-UBND 28/12/2023 Quyết định ban hành kế hoạch cải cách hành chính Nhà nước năm 2024 trên địa bàn tỉnh Bình Phước.
35 373/KH-UBND 21/12/2023 Kế hoạch thúc đẩy phát triển và sử dụng các nền tảng số y tế thực hiện Chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Bình Phước.
36 4573/UBND-KGVX 13/12/2023 Một số vấn đề cần chú trọng của công tác chuyển đổi số năm 2024
37 1940/QĐ-UBND 27/11/2023 Quyết định phê duyệt danh sách điểm hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số ứng dụng công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh Bình Phước năm 2023.
38 4282/UBND-KSTTHC 23/11/2023 Trưng tập công chức, viên chức tham gia chuẩn hóa thông tin bộ thủ tục hành chính trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính và Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh.
39 4013/UBND-KSTTHC 06/11/2023 Công văn triển khai thực hiện Chỉ thị số 27/CT-TTg ngày 27/10/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục đẩy mạnh các giải pháp cải cách và nâng cao hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính và cung cấp dịch vụ công phục vụ người dân, doanh nghiệp.
40 335/KH-UBND 05/11/2023 Kế hoạch thực hiện Đề án chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ thông tin trong triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025.
41 319/KH-UBND 12/10/2023 Kế hoạch phát triển hạ tầng số trên địa bàn tỉnh Bình Phước giai đoạn 2023-2025
42 321/KH-UBND 16/10/2023 Kế hoạch tổ chức Hội nghị tập huấn về nghiệp vụ số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính và thanh toán trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công
43 3692/UBND-KSTTHC 17/10/2023 Khẩn trương thực hiện nhiệm vụ cải cách thủ tục hành chính
44 320/KH-UBND 15/10/2023 Triển khai xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2023 của các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố (UBND cấp huyện) và UBND các xã, phường, thị trấn (UBND cấp xã) trên địa bàn tỉnh.
45 1767/UBND-KGVX 30/05/2023 Triển khai thử nghiệm Nền tảng Hồ sơ sức khỏe điện tử
46 51/KH-UBND 28/02/2022 Triển khai, thực hiện Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến 2030
47 1533/QĐ-UBND 24/09/2023 Ban hành Danh mục cơ sở dữ liệu dùng chung tỉnh Bình Phước
48 1492/QĐ-UBND 13/09/2023 Phê duyệt Đề án "Xác định Chỉ số cải cách hành chính của các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố và UBND các xã, phường, thị trấn" giai đoạn 2023-2030 trên địa bàn tỉnh Bình Phước
49 3168/UBND-KSTTHC 11/09/2023 Đẩy mạnh tiến độ thực hiện Chiến dịch 90 ngày, đêm thu nhận, kích hoạt định danh điện tử trên địa bàn tỉnh
50 3161/UBND-KGVX 10/09/2023 Tăng cường sử dụng chữ ký số, phát hành văn bản điện tử trong hoạt động của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh
Văn bản theo cơ quan ban hành

2366/UBND-KSTTHC

Triển khai thực hiện Nghị định 63/2024/NĐ-CP của Chính phủ

Thời gian đăng: 18/06/2024

lượt xem: 34 | lượt tải:11

2341/UBND-NC

Thực hiện Thông báo số 3956/TB-TCTTKĐA ngày 16/5/2024 của Tổ công tác triển khai Đề án 06/CP

Thời gian đăng: 16/06/2024

lượt xem: 17 | lượt tải:8

05/2024/TT-BTTTT

Thông tư hướng dẫn xây dựng, thẩm định, ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước trong lĩnh vực báo chí thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ TT&TT

Thời gian đăng: 20/06/2024

lượt xem: 4 | lượt tải:3

2284/UBND-NC

Triển khai thực hiện Dự án PAPI trên địa bàn tỉnh năm 2024

Thời gian đăng: 13/06/2024

lượt xem: 15 | lượt tải:9

296/QĐ-VPCP

Quyết định của Văn phòng Chính phủ về việc công bố 02 nhóm thủ tục hành chính liên thông điện tử

Thời gian đăng: 18/06/2024

lượt xem: 9 | lượt tải:0
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây