Tìm kiếm văn bản
STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu File đính kèm
1 1329/BCĐCCHC 11/04/2024 Tiếp tục triển khai thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2024
2 128/KH-UBND 04/04/2024 Kế hoạch thực hiện đợt cao điểm "90 ngày, đêm" triển khai mục tiêu "4 phủ" trên địa bàn tỉnh Bình Phước (từ ngày 04/4/2024-03/7/2024)
3 1235/UBND-NC 04/04/2024 Khẩn trương triển khai thực hiện nhiệm vụ Đề án 06/CP
4 278/QĐ-TTg 04/04/2024 Kế hoạch triển khai thi hành Luật Viễn thông
5 122/KH-BCĐ 03/04/2024 Kế hoạch hoạt động của Ban Chỉ đạo về chuyển đổi số năm 2024
6 473/QĐ-BTTTT 03/04/2024 Quyết định ban hành Bộ tiêu chí đánh giá Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính cấp bộ, cấp tỉnh năm 2024
7 478/CATTT-ATHTTT 30/03/2024 Sổ tay hướng dẫn tuân thủ quy định pháp luật và tăng cường bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ (Phiên bản 1.0)
8 476/CATTT-ATHTTT 30/03/2024 Tăng cường bảo đảm an toàn thông tin mạng đối với hệ thống thông tin
9 516 /QĐ-UBND 29/03/2024 Ban hành quy trình tổ chức, vận hành hệ thống hội nghị truyền hình tỉnh Bình Phước
10 520/QĐ-UBND 29/03/2024 Phê duyệt kế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chính và công tác chuyển đổi số năm 2024 trên địa bàn tỉnh Bình Phước
11 1162/UBND-KSTTHC 29/03/2024 Tăng cường triển khai thực hiện các giải pháp nâng cao chỉ tiêu thanh toán trực tuyến và số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC năm 2024
12 796/UBND-KSTTHC 06/03/2024 Công văn về việc triển khai công tác cải cách thủ tục hành chính trong năm 2024
13 79/KH-UBND 06/03/2024 Kế hoạch truyền thông về hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính gắn với chuyển đổi số và Đề án 06/CP năm 2024 trên địa bàn tỉnh Bình Phước
14 02/CT-UBND 05/03/2024 Chỉ thị về tiếp tục đẩy mạnh triển khai thực hiện "đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử, phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năn 20230" trên địa bàn tỉnh Bình phước trong năm 2024 và những năm tiếp theo
15 354/QĐ-UBND 04/03/2024 Quyết định phê duyệt danh mục dịch vụ công trực tuyến đủ điều kiện không sử dụng hồ sơ giấy trên địa bàn tỉnh Bình Phước
16 206/QĐ-TTg 28/02/2024 Quyết định phê duyệt danh mục nhóm dịch vụ công trực tuyến liên thông ưu tiên tái cấu trúc quy trình, tích hợp, cung cấp trên Cổng dịch vụ công quốc gia năm 2024
17 306/QĐ-UBND 27/02/2024 Quyết định thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính nội bộ trên địa bàn tỉnh Bình Phước
18 58/KH-TCTTKĐA 26/02/2024 Triển khai, thực hiện Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia năm 2024
19 282/QĐ-UBND 22/02/2024 Phê duyệt và công bố Chỉ số cải cách hành chính năm 2023 của các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Bình Phước
20 282/QĐ-UBND 22/02/2024 Quyết định phê duyệt và công bố Chỉ số cải cách hành chính năm 2023 của các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh
21 04/CT-TTg 11/02/2024 Chỉ thị tiếp tục đẩy mạnh triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 tại các bộ, ngành, địa phương năm 2024 và những năm tiếp theo
22 142/QĐ-TTg 02/02/2024 Quyết định phê duyệt Chiến lược dữ liệu quốc gia đến năm 2030
23 227-KH/TU 29/01/2024 Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan Đảng tỉnh Bình Phước năm 2024
24 286/KH-SGDĐT 24/01/2024 Triển khai,thực hiện “Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử, phục vụ chuyển đổi số quốc giagiai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030” ngành Giáo dục và Đào tạotỉnh Bình Phước năm 2024
25 236/KH-SXD 24/01/2024 Triển khai, thực hiện Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia năm 2024
26 28/KH-UBND 23/01/2024 Tiển khai, thực hiện Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia năm 2024
27 303/UBND-NC 22/01/2024 Tổ chức tuyên truyền các giải pháp ứng dụng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư trong đánh giá khả tín khách hàng vay phục vụ cho vay an sinh xã hội
28 140/QĐ-UBND 19/01/2024 Quyết định về việc tặng thưởng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các tập thể đã có thành tích xuất sắc trong chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh năm 2023
29 16/KH-UBND 17/01/2024 Phát triển thương mại điện tử tỉnh Bình Phước năm 2024
30 127/QĐ-UBND 16/01/2024 Giao chỉ tiêu thực hiện nhiệm vụ cải cách thủ tục hành chính gắn với chuyển đổi số năm 2024 trên địa bàn tỉnh Bình Phước
31 07/KH-UBND 08/01/2024 Kế hoạch triển khai thực hiện Chiến lược chuyển đổi số báo chí đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Bình Phước
32 22/2023/TT-BTTTT 31/12/2023 Thông tư Quy định cấu trúc, bố cục, yêu cầu kỹ thuật cho cổng thông tin điện tử và trang thông tin điện tử của cơ quan nhà nước
33 2142/QĐ-UBND 29/12/2023 Quyết định ban hành kế hoạch cải cách hành chính Nhà nước năm 2024 trên địa bàn tỉnh Bình Phước.
34 2129/QĐ-UBND 29/12/2023 Quyết định phê duyệt kế hoạch hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính năm 2024 trên địa bàn tỉnh
35 2568/QĐ-BTTTT 29/12/2023 Quyết định ban hành Khung Kiến trúc Chính phủ điện tử Việt Nam, phiên bản 3.0, hướng tới Chính phủ số.
36 1690/QĐ-TTg 26/12/2023 Quyết định phê duyệt Đề án “Kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao năng lực quản lý nhà nước và thực thi pháp luật về chuyển đổi số từ trung ương đến địa phương đến năm 2025, định hướng đến năm 2030".
37 19/2023/TT-BTTTT 25/12/2023 Thông tư quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Quyết định số 8/2023/QĐ-TTg ngày 05/4/2023 của Thủ tướng Chính phủ về Mạng truyền số liệu chuyên dùng phục vụ các cơ quan Đảng, Nhà nước.
38 373/KH-UBND 22/12/2023 Kế hoạch thúc đẩy phát triển và sử dụng các nền tảng số y tế thực hiện Chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Bình Phước.
39 4573/UBND-KGVX 14/12/2023 Một số vấn đề cần chú trọng của công tác chuyển đổi số năm 2024
40 6074/BTTTT-CĐSQG 06/12/2023 Công văn hướng dẫn các bộ ngành, địa phương thực hiện chuyển đổi số cấp bộ, cấp tỉnh.
41 322/KH-UBND 29/11/2023 Triển khai Chương trình chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới, hướng tới nông thôn mới thông minh trên địa bàn huyện Hớn Quản giai đoạn 2022 - 2025
42 1940/QĐ-UBND 28/11/2023 Quyết định phê duyệt danh sách điểm hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số ứng dụng công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh Bình Phước năm 2023.
43 4282/UBND-KSTTHC 24/11/2023 Trưng tập công chức, viên chức tham gia chuẩn hóa thông tin bộ thủ tục hành chính trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính và Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh.
44 Luật số 24/2023/QH15 24/11/2023 Luật Viễn thông
45 2294/QĐ-BTTTT 21/11/2023 Quyết định sửa đổi, bổ sung Chương trình thúc đẩy phát triển và sử dụng các nền tảng số quốc gia phục vụ chuyển đổi số, chính phủ số, kinh tế số, xã hội số tại Quyết định số 186/QĐ-BTTTT ngày 11/02/2022
46 273/KH-TCTKTĐA 13/11/2023 Kế hoạch kiểm tra việc triển khai thực hiện Kế hoạch số 56/KH-TCTTKĐA ngày 23/02/2023 của Tổ Công tác triển khai Đề án 06/CP tỉnh năm 2023 và triển khai các mô hình điểm trên địa bàn thành phố Đồng Xoài
47 4013/UBND-KSTTHC 07/11/2023 Công văn triển khai thực hiện Chỉ thị số 27/CT-TTg ngày 27/10/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục đẩy mạnh các giải pháp cải cách và nâng cao hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính và cung cấp dịch vụ công phục vụ người dân, doanh nghiệp.
48 2158/QĐ-BTTT 07/11/2023 Quyết định phê duyệt Đề án xác định Chỉ số đánh giá mức độ chuyển đổi số doanh nghiệp và hỗ trợ thúc đẩy doanh nghiệp chuyển đổi số
49 335/KH-UBND 06/11/2023 Kế hoạch thực hiện Đề án chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ thông tin trong triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025.
50 606/QĐ-SNV 02/11/2023 Quyết định ban hành quy định về đối tượng, tiêu chuẩn đối với điển hình tiên tiến trong thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính.

1329/BCĐCCHC

Tiếp tục triển khai thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2024

Thời gian đăng: 11/04/2024

lượt xem: 4 | lượt tải:4

128/KH-UBND

Kế hoạch thực hiện đợt cao điểm "90 ngày, đêm" triển khai mục tiêu "4 phủ" trên địa bàn tỉnh Bình Phước (từ ngày 04/4/2024-03/7/2024)

Thời gian đăng: 04/04/2024

lượt xem: 16 | lượt tải:11

1235/UBND-NC

Khẩn trương triển khai thực hiện nhiệm vụ Đề án 06/CP

Thời gian đăng: 04/04/2024

lượt xem: 14 | lượt tải:18

278/QĐ-TTg

Kế hoạch triển khai thi hành Luật Viễn thông

Thời gian đăng: 07/04/2024

lượt xem: 11 | lượt tải:5

122/KH-BCĐ

Kế hoạch hoạt động của Ban Chỉ đạo về chuyển đổi số năm 2024

Thời gian đăng: 03/04/2024

lượt xem: 23 | lượt tải:20
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây