Tìm kiếm văn bản

 Văn bản theo lĩnh vực: Đề án 06/CP

STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu File đính kèm
1 2341/UBND-NC 13/06/2024 Thực hiện Thông báo số 3956/TB-TCTTKĐA ngày 16/5/2024 của Tổ công tác triển khai Đề án 06/CP
2 2106/UBND-NC 03/06/2024 Tuyên truyền và tham gia Cuộc thi "Tìm hiểu pháp luật về căn cước, định danh và xác thực điện tử của Việt Nam" trên địa bàn tỉnh
3 180/KH-UBND 22/05/2024 Triển khai công tác chuyển đổi số và đảm bảo an toàn thông tin trên địa bàn tỉnh Bình Phước năm 2024
4 1849/UBND-NC 15/05/2024 Đẩy mạnh triển khai thực hiện Đề án 06 trên địa bàn tỉnh
5 1470/UBND-NC 22/04/2024 Nghiên cứu giải pháp, kinh nghiệm trong triển khai Đề án 06 và khảo sát theo 05 nhóm vấn đề điểm nghẽn cần tháo gỡ
6 3373/QĐ-BYT 28/08/2023 Quy định đặc tả nhóm thông tin cơ bản về nguồn lực y tế phục vụ công tác quản lý của Bộ Y tế và triển khai Đề án 06/CP
7 1235/UBND-NC 03/04/2024 Khẩn trương triển khai thực hiện nhiệm vụ Đề án 06/CP
8 58/KH-TCTTKĐA 25/02/2024 Triển khai, thực hiện Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia năm 2024
9 04/CT-TTg 10/02/2024 Chỉ thị tiếp tục đẩy mạnh triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 tại các bộ, ngành, địa phương năm 2024 và những năm tiếp theo
10 236/KH-SXD 23/01/2024 Triển khai, thực hiện Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia năm 2024
11 286/KH-SGDĐT 23/01/2024 Triển khai,thực hiện “Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử, phục vụ chuyển đổi số quốc giagiai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030” ngành Giáo dục và Đào tạotỉnh Bình Phước năm 2024
12 303/UBND-NC 21/01/2024 Tổ chức tuyên truyền các giải pháp ứng dụng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư trong đánh giá khả tín khách hàng vay phục vụ cho vay an sinh xã hội
13 28/KH-UBND 22/01/2024 Tiển khai, thực hiện Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia năm 2024
14 63/KH-STTTT 05/10/2023 Triển khai thực hiện các nhiệm vụ tại Kế hoạch số 305/KH-UBND ngày 27/9/2023 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện các mô hình điểm trong Đề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuy
15 273/KH-TCTKTĐA 12/11/2023 Kế hoạch kiểm tra việc triển khai thực hiện Kế hoạch số 56/KH-TCTTKĐA ngày 23/02/2023 của Tổ Công tác triển khai Đề án 06/CP tỉnh năm 2023 và triển khai các mô hình điểm trên địa bàn thành phố Đồng Xoài
16 76/KH-SLĐTBXH 03/10/2023 Triển khai các mô hình trong Đề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến 2030”
17 51/KH-UBND 28/02/2022 Triển khai, thực hiện Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến 2030
18 02/CT-UBND 14/09/2023 Chỉ thị tiếp tục đẩy mạnh triển khai thực hiện Đề án “phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực hiện tử, phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030” trên địa bàn thành phố Đồng Xoài
19 3168/UBND-KSTTHC 11/09/2023 Đẩy mạnh tiến độ thực hiện Chiến dịch 90 ngày, đêm thu nhận, kích hoạt định danh điện tử trên địa bàn tỉnh
20 2998/UBND-KSTTHC 27/08/2023 Đánh giá và đề xuất, kiến nghị hoạt động của Tổ CNCĐ và ĐA06
21 06/CT-UBND 30/08/2023 Chỉ thị tiếp tục đẩy mạnh triển khai thực hiện đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử, phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Bình Phước
22 471-CV/TĐTN-BPT 29/08/2023 Tiếp tục tăng cường tuyên truyền, triển khai đăng ký, kích hoạt và sử dụng tài khoản định danh điện tử trên ứng dụng VNeID
23 1119/QĐ-UBND 06/07/2023 Kiện toàn Tổ công tác triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030
24 51-KH/TĐTN-BPT 26/06/2023 Kế hoạch triển khai thực hiện Chiến dịch "90 ngày, đêm" thu nhận, kích hoạt tài khoản định danh điện tử cho công dân đủ điều kiện trên địa bàn tỉnh (từ ngày 20/69-20/9/2023)
25 177/Kh-UBND 22/06/2023 Thực hiện chiến dịch “90 ngày, đêm” thu nhận, kích hoạt tài khoản định danh điện tử cho công dân đủ điều kiện trên địa bàn huyện (từ ngày 20/6/2023- 20/9/2023)
26 37/KH-SGTVT 21/06/2023 Thực hiện chiến dịch "90 ngày, đêm" thu nhận, kích hoạt tài khoản định danh điện tử cho công dân đủ điều kiện của Sở Giao thông vận tải
27 1552/KH-VPUBND 21/06/2023 Triển khai, thực hiện Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia năm 2023
28 172/KH-UBND 21/06/2023 Kế hoạch thực hiện chiến dịch “90 ngày, đêm” thu nhận, kích hoạt tài khoản định danh điện tử cho công dân đủ điều kiện trên địa bàn thành phố (từ ngày 20/6/2023- 20/9/2023)
29 173/KH-UBND 21/06/2023 Kế hoạch tiếp tục đẩy mạnh triển khai thực hiện “Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử, phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030” trên địa bàn thành phố Đồng Xoài
30 4022/TCTTKĐA 11/06/2023 Triển khai thực hiện nhiệm vụ đề án 06/CP tại 03 văn bản chỉ đạo của TTCP
31 196/KH-UBND 18/06/2023 Thực hiện chiến dịch "90 ngày, đêm" thu nhận, kích hoạt tài khoản định danh điện tử cho công dân đủ điều kiện trên địa bàn tỉnh (từ ngày 20/6/2023-20/9/2023)
32 1845/TCTTKĐA 11/06/2023 Phối hợp triển khai đào tạo đề án 06 của CP
33 190/KH-UBND 11/06/2023 Tiếp tục đẩy mạnh việc triển khai thực hiện "Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử, phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030" trên địa bàn tỉnh Bình Phước
34 1920/UBND-NC 11/06/2023 Đẩy mạnh công tác tuyên truyền Đề án 06/CP trên địa bàn tỉnh
35 879/QĐ-BTTTT 23/05/2023 Ban hành mã định danh điện tử các cơ quan, đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông phục vụ kết nối, chia sẻ dữ liệu với các bộ, ngành, địa phương
36 452/TTg-KSTT 22/05/2023 Tháo gỡ các “điểm nghẽn” trong triển khai Đề án 06
37 1448/BC-SGDĐT 14/05/2023 Báo cáo kết quả triển khai Đề án 06/CP tháng 5 và phương hướng, nhiệm vụ tháng 6/2023
38 1138/BC-TCTTKĐA 14/05/2023 Kết quả triển khai, thực hiện Đề án 06/CP tháng 05/2023, phương hướng, nhiệm vụ tháng 06/2023 theo chức năng, nhiệm vụ Sở Kế hoạch và Đầu tư
39 99/KH-UBND 11/05/2023 Cao điểm nhập dữ liệu Sổ hộ tịch vào hệ thống điện tử trên nền Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư trên địa bàn thị xã Chơn Thành
40 2776/BYT-ATTP 09/05/2023 Triển khai hệ thống thông tin về An toàn thực phẩm
41 138/KH-UBND 26/04/2023 Cao điểm nhập dữ liệu sổ hộ khẩu vào hệ thống điện tử trên nền cơ sở dữ liệu quố gia về dân cư trên địa bàn tỉnh BP
42 2893/VPCP-KSTT 25/04/2023 Rà soát, sửa đổi, bổ sung văn bản quy phạm pháp luật triển khai Đề án 06
43 1311/UBND-KSTTHC 19/04/2023 Tái cấu trúc quy trình, thực hiện TTHC trên môi trường điện tử
44 2699/VPCP-KSTT 18/04/2023 Đôn đốc thực hiện nhiệm vụ triển khai Đề án 06
45 1753/BNV-CCVC 18/04/2023 Triển khai cài đặt VNeID và định danh điện tử mức 2
46 1278/UBND-KSTTHC 17/04/2023 Thực hiện quy trình liên thông điện tử đối với 02 nhóm thủ tục hành chính thiết yếu tại Đề án 06
47 2084/VPCP-KSTT 29/03/2023 Thực hiện quy trình liên thông điện tử đối với 02 nhóm thủ tục hành chính thiết yếu tại Đề án 06
48 25/KH-SNgV 19/02/2023 Triển khai thực hiện Đề án 06 năm 2023
49 1085/UBND-KSTTHC 03/04/2023 Tổ chức khai thác cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của tỉnh
50 84/TB-VPCP 19/03/2023 Kết luận Phiên họp lần thứ 5 Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số và Tổ công tác triển khai Đề án 06 ngày 25/02/2023
Văn bản theo cơ quan ban hành

2366/UBND-KSTTHC

Triển khai thực hiện Nghị định 63/2024/NĐ-CP của Chính phủ

Thời gian đăng: 18/06/2024

lượt xem: 34 | lượt tải:11

2341/UBND-NC

Thực hiện Thông báo số 3956/TB-TCTTKĐA ngày 16/5/2024 của Tổ công tác triển khai Đề án 06/CP

Thời gian đăng: 16/06/2024

lượt xem: 17 | lượt tải:8

05/2024/TT-BTTTT

Thông tư hướng dẫn xây dựng, thẩm định, ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước trong lĩnh vực báo chí thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ TT&TT

Thời gian đăng: 20/06/2024

lượt xem: 4 | lượt tải:3

2284/UBND-NC

Triển khai thực hiện Dự án PAPI trên địa bàn tỉnh năm 2024

Thời gian đăng: 13/06/2024

lượt xem: 15 | lượt tải:9

296/QĐ-VPCP

Quyết định của Văn phòng Chính phủ về việc công bố 02 nhóm thủ tục hành chính liên thông điện tử

Thời gian đăng: 18/06/2024

lượt xem: 9 | lượt tải:0
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây