Tìm kiếm văn bản

 Văn bản theo chủ đề: Quyết định

STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 296/QĐ-VPCP 11/06/2024 Quyết định của Văn phòng Chính phủ về việc công bố 02 nhóm thủ tục hành chính liên thông điện tử: Đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi; đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, giải quyết mai táng phí, tử tuất
2 934/QĐ-BTTTT 06/06/2024 Phê duyệt Kế hoạch triển khai Quyết định số 505/QĐ-TTg ngày 22/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ về Ngày chuyển đổi số quốc gia năm 2024
3 826/QĐ-BTTTT 20/05/2024 Phê duyệt “Chương trình thúc đẩy, hỗ trợ người dân, doanh nghiệp, hộ kinh doanh hiện diện trực tuyến tin cậy, an toàn với các dịch vụ số sử dụng tên miền quốc gia “.vn” ở các tỉnh, thành phố trên cả nước giai đoạn 2024 - 2025”
4 425/QĐ-TTg 15/05/2024 Phê duyệt phương án đơn giản hóa TTHC nội bộ trong hệ thống hành chính Nhà nước thuộc phạm vi quản lý của Bộ hông tin và Truyền thông.
5 755/QĐ-UBND 05/05/2024 Phê duyệt Đề án xây dựng, truyền thông quảng bá hình ảnh tỉnh Bình Phước năm 2024, 2025 và tầm nhìn đến năm 2030
6 813/QĐ-BTTTT 16/05/2024 Quyết định về việc phê duyệt Kế hoạch hành động của Bộ Thông tin và Truyền thông thực hiện Quyết định số 142/QĐ-TTg ngày 02/02/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chiến lược dữ liệu quốc gia đến năm 2030
7 724/QĐ-BTTTT 06/05/2024 Ban hành Bộ tiêu chí về yêu cầu an toàn thông tin mạng cơ bản cho camera giám sát
8 58/QĐ-UBQGCĐS 18/04/2024 Quyết định Về việc ban hành Kế hoạch hoạt động năm 2024 của Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số
9 3373/QĐ-BYT 28/08/2023 Quy định đặc tả nhóm thông tin cơ bản về nguồn lực y tế phục vụ công tác quản lý của Bộ Y tế và triển khai Đề án 06/CP
10 278/QĐ-TTg 03/04/2024 Kế hoạch triển khai thi hành Luật Viễn thông
11 473/QĐ-BTTTT 02/04/2024 Quyết định ban hành Bộ tiêu chí đánh giá Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính cấp bộ, cấp tỉnh năm 2024
12 516 /QĐ-UBND 28/03/2024 Ban hành quy trình tổ chức, vận hành hệ thống hội nghị truyền hình tỉnh Bình Phước
13 282/QĐ-UBND 21/02/2024 Quyết định phê duyệt và công bố Chỉ số cải cách hành chính năm 2023 của các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh
14 282/QĐ-UBND 21/02/2024 Phê duyệt và công bố Chỉ số cải cách hành chính năm 2023 của các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Bình Phước
15 354/QĐ-UBND 03/03/2024 Quyết định phê duyệt danh mục dịch vụ công trực tuyến đủ điều kiện không sử dụng hồ sơ giấy trên địa bàn tỉnh Bình Phước
16 206/QĐ-TTg 27/02/2024 Quyết định phê duyệt danh mục nhóm dịch vụ công trực tuyến liên thông ưu tiên tái cấu trúc quy trình, tích hợp, cung cấp trên Cổng dịch vụ công quốc gia năm 2024
17 306/QĐ-UBND 26/02/2024 Quyết định thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính nội bộ trên địa bàn tỉnh Bình Phước
18 142/QĐ-TTg 01/02/2024 Quyết định phê duyệt Chiến lược dữ liệu quốc gia đến năm 2030
19 140/QĐ-UBND 18/01/2024 Quyết định về việc tặng thưởng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các tập thể đã có thành tích xuất sắc trong chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh năm 2023
20 127/QĐ-UBND 15/01/2024 Giao chỉ tiêu thực hiện nhiệm vụ cải cách thủ tục hành chính gắn với chuyển đổi số năm 2024 trên địa bàn tỉnh Bình Phước
21 2568/QĐ-BTTTT 28/12/2023 Quyết định ban hành Khung Kiến trúc Chính phủ điện tử Việt Nam, phiên bản 3.0, hướng tới Chính phủ số.
22 2129/QĐ-UBND 28/12/2023 Quyết định phê duyệt kế hoạch hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính năm 2024 trên địa bàn tỉnh
23 2142/QĐ-UBND 28/12/2023 Quyết định ban hành kế hoạch cải cách hành chính Nhà nước năm 2024 trên địa bàn tỉnh Bình Phước.
24 1690/QĐ-TTg 25/12/2023 Quyết định phê duyệt Đề án “Kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao năng lực quản lý nhà nước và thực thi pháp luật về chuyển đổi số từ trung ương đến địa phương đến năm 2025, định hướng đến năm 2030".
25 1940/QĐ-UBND 27/11/2023 Quyết định phê duyệt danh sách điểm hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số ứng dụng công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh Bình Phước năm 2023.
26 2294/QĐ-BTTTT 20/11/2023 Quyết định sửa đổi, bổ sung Chương trình thúc đẩy phát triển và sử dụng các nền tảng số quốc gia phục vụ chuyển đổi số, chính phủ số, kinh tế số, xã hội số tại Quyết định số 186/QĐ-BTTTT ngày 11/02/2022
27 2158/QĐ-BTTT 06/11/2023 Quyết định phê duyệt Đề án xác định Chỉ số đánh giá mức độ chuyển đổi số doanh nghiệp và hỗ trợ thúc đẩy doanh nghiệp chuyển đổi số
28 606/QĐ-SNV 01/11/2023 Quyết định ban hành quy định về đối tượng, tiêu chuẩn đối với điển hình tiên tiến trong thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính.
29 3187/QĐ-SGDĐT 24/09/2023 Kiện toàn Ban Chỉ đạo chuyển đổi số ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Phước
30 1533/QĐ-UBND 24/09/2023 Ban hành Danh mục cơ sở dữ liệu dùng chung tỉnh Bình Phước
31 1580/QĐ-BTTTT 20/08/2023 Phê duyệt Chương trình bồi dưỡng về chuyển đổi số năm 2023
32 965/QĐ-BGTVT 06/08/2023 Phê duyệt Đề án “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong lĩnh vực đường bộ giai đoạn 2023 - 2025, định hướng đến 2030".
33 1080/KH-BTTTT 20/06/2023 Phê duyệt Kế hoạch triển khai Quyết định số 505/QĐ-TTg ngày 22/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ về Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2023
34 1119/QĐ-UBND 06/07/2023 Kiện toàn Tổ công tác triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030
35 1033/QĐ-BTTTT 12/06/2023 Ban hành Bộ tiêu chí tạm thời đánh giá hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính năm 2023
36 1109/QĐ-UBND 04/07/2023 Phê duyệt Kế hoạch kiểm tra Công tác cải cách chính và Công tác chuyển đổi số năm 2023 trên địa bàn tỉnh Bình Phước
37 1384/QĐ-UBND 27/06/2023 Phê duyệt Đề án xây dựng nền tảng số 3D bảo tồn, quảng bá phát triển văn hóa, du lịch thị xã Bình Long
38 951/QĐ-BTTTT 01/06/2023 Ban hành Bộ Chỉ số đánh giá, đo lường mức độ trưởng thành chuyển đổi số báo chí
39 855/QĐ-BTTTT 24/05/2023 Ban hành Bộ tiêu chí đánh giá phát triển hạ tầng số của các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương
40 879/QĐ-BTTTT 23/05/2023 Ban hành mã định danh điện tử các cơ quan, đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông phục vụ kết nối, chia sẻ dữ liệu với các bộ, ngành, địa phương
41 330/QĐ-UBDT 11/05/2023 Phê duyệt “Đề án Chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ thông tin trong triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025”.
42 356/QĐ-BNV 16/05/2023 Quyết định về việc ban hành Cấu trúc mã định danh và định dạng dữ liệu gói tin phục vụ kết nối, chia sẻ dữ liệu Cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan nhà nước
43 44/QĐ-STTTT 23/04/2023 Quyết định ban hành Quy định về đối tượng, tiêu chuẩn đối với điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua “Chuyển đổi số giai đoạn 2022 - 2025” trên địa bàn tỉnh
44 348/QĐ-TTg 05/04/2023 Phê duyệt Chiến lược chuyển đổi số báo chí đến năm 2025, định hướng đến năm 2030
45 8/2023/QĐ-TTg 04/04/2023 Mạng truyền số liệu chuyên dùng phục vụ các cơ quan Đảng, Nhà nước
46 01/2023/TT-VPCP 04/04/2023 Quy định một số nội dung và biện pháp thi hành trong số hoá hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính và thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử
47 516/QĐ-BTTTT 30/03/2023 Quyết định phê duyệt kế hoạch triển khai “Năm dữ liệu số quốc gia” của Bộ Thông tin và Truyền thông
48 490/QĐ-BTTTT 29/03/2023 Quyết định Phê duyệt Kế hoạch hành động 2023 triển khai Chiến lược phát triển lĩnh vực thông tin cơ sở giai đoạn 2021 - 2025
49 40/QĐ-STTTT 30/03/2023 Thành lập Ban Biên tập Hệ thống thông tin nguồn tỉnh Bình Phước
50 483/QĐ-BTTTT 28/03/2023 Ban hành Kế hoạch hành động triển khai Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng năm 2030 và Chiến lược phát triển Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 theo Quyết định số 749/QĐ-TTg và Quyết định số 942/QĐ-TTg
Văn bản theo cơ quan ban hành

2366/UBND-KSTTHC

Triển khai thực hiện Nghị định 63/2024/NĐ-CP của Chính phủ

Thời gian đăng: 18/06/2024

lượt xem: 34 | lượt tải:11

2341/UBND-NC

Thực hiện Thông báo số 3956/TB-TCTTKĐA ngày 16/5/2024 của Tổ công tác triển khai Đề án 06/CP

Thời gian đăng: 16/06/2024

lượt xem: 17 | lượt tải:8

05/2024/TT-BTTTT

Thông tư hướng dẫn xây dựng, thẩm định, ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước trong lĩnh vực báo chí thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ TT&TT

Thời gian đăng: 20/06/2024

lượt xem: 4 | lượt tải:3

2284/UBND-NC

Triển khai thực hiện Dự án PAPI trên địa bàn tỉnh năm 2024

Thời gian đăng: 13/06/2024

lượt xem: 15 | lượt tải:9

296/QĐ-VPCP

Quyết định của Văn phòng Chính phủ về việc công bố 02 nhóm thủ tục hành chính liên thông điện tử

Thời gian đăng: 18/06/2024

lượt xem: 9 | lượt tải:0
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây