Tìm kiếm văn bản

 Văn bản theo chủ đề: Kế hoạch

STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu
3 180/KH-UBND 22/05/2024 Triển khai công tác chuyển đổi số và đảm bảo an toàn thông tin trên địa bàn tỉnh Bình Phước năm 2024
4 164/KH-UBND 07/05/2024 Kế hoạch ngầm hóa mạng cáp ngoại vi viễn thông trên địa bàn tỉnh Bình Phước giai đoạn 2024 - 2025
5 128/KH-UBND 03/04/2024 Kế hoạch thực hiện đợt cao điểm "90 ngày, đêm" triển khai mục tiêu "4 phủ" trên địa bàn tỉnh Bình Phước (từ ngày 04/4/2024-03/7/2024)
6 122/KH-BCĐ 02/04/2024 Kế hoạch hoạt động của Ban Chỉ đạo về chuyển đổi số năm 2024
7 520/QĐ-UBND 28/03/2024 Phê duyệt kế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chính và công tác chuyển đổi số năm 2024 trên địa bàn tỉnh Bình Phước
8 79/KH-UBND 05/03/2024 Kế hoạch truyền thông về hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính gắn với chuyển đổi số và Đề án 06/CP năm 2024 trên địa bàn tỉnh Bình Phước
9 58/KH-TCTTKĐA 25/02/2024 Triển khai, thực hiện Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia năm 2024
10 227-KH/TU 28/01/2024 Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan Đảng tỉnh Bình Phước năm 2024
11 236/KH-SXD 23/01/2024 Triển khai, thực hiện Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia năm 2024
12 286/KH-SGDĐT 23/01/2024 Triển khai,thực hiện “Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử, phục vụ chuyển đổi số quốc giagiai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030” ngành Giáo dục và Đào tạotỉnh Bình Phước năm 2024
13 28/KH-UBND 22/01/2024 Tiển khai, thực hiện Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia năm 2024
14 16/KH-UBND 16/01/2024 Phát triển thương mại điện tử tỉnh Bình Phước năm 2024
15 07/KH-UBND 07/01/2024 Kế hoạch triển khai thực hiện Chiến lược chuyển đổi số báo chí đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Bình Phước
16 63/KH-STTTT 05/10/2023 Triển khai thực hiện các nhiệm vụ tại Kế hoạch số 305/KH-UBND ngày 27/9/2023 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện các mô hình điểm trong Đề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyến đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030” trên địa bàn tỉnh Bình Phước
17 373/KH-UBND 21/12/2023 Kế hoạch thúc đẩy phát triển và sử dụng các nền tảng số y tế thực hiện Chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Bình Phước.
18 322/KH-UBND 28/11/2023 Triển khai Chương trình chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới, hướng tới nông thôn mới thông minh trên địa bàn huyện Hớn Quản giai đoạn 2022 - 2025
19 273/KH-TCTKTĐA 12/11/2023 Kế hoạch kiểm tra việc triển khai thực hiện Kế hoạch số 56/KH-TCTTKĐA ngày 23/02/2023 của Tổ Công tác triển khai Đề án 06/CP tỉnh năm 2023 và triển khai các mô hình điểm trên địa bàn thành phố Đồng Xoài
20 335/KH-UBND 05/11/2023 Kế hoạch thực hiện Đề án chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ thông tin trong triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025.
21 319/KH-UBND 12/10/2023 Kế hoạch phát triển hạ tầng số trên địa bàn tỉnh Bình Phước giai đoạn 2023-2025
22 321/KH-UBND 16/10/2023 Kế hoạch tổ chức Hội nghị tập huấn về nghiệp vụ số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính và thanh toán trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công
23 320/KH-UBND 15/10/2023 Triển khai xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2023 của các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố (UBND cấp huyện) và UBND các xã, phường, thị trấn (UBND cấp xã) trên địa bàn tỉnh.
24 76/KH-SLĐTBXH 03/10/2023 Triển khai các mô hình trong Đề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến 2030”
25 51/KH-UBND 28/02/2022 Triển khai, thực hiện Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến 2030
26 3208/KH-SGDĐT 26/09/2023 Kế hoạch triển khai thực hiện các mô hình điểm của Đề án 06
27 3209/KH-SGDĐT 26/09/2023 Triển khai thực hiện Kế hoạch số 290/KH-UBND ngày 13/9/2023 của UBND tỉnh Bình Phước về triển khai thực hiện Nghị định số 13/2023/NĐ-CP ngày 17/4/2023 của Chính phủ về bảo vệ dữ liệu cá nhân trong ngành Giáo dục.
28 62/KH-STTTT 20/09/2023 Kế hoạch tổ chức Hội thi trực tuyến tìm hiểu về chuyển đổi số và Hội nghị công bố kết quả thi tìm hiểu về chuyển đổi số, tuyên dương các đơn vị có thành tích cao trong thực hiện Kế hoạch số 286/KH-UBND ngày 11/9/2023 của UBND tỉnh
29 33/KH-BHXH 14/09/2023 Kế hoạch chuyển đổi sổ tại Bảo hiểm xã hội tỉnh Bình Phước năm 2023
30 230/KH-TTXT 29/06/2023 Kế hoạch Phát động phong trào thi đua " Chuyển đổi số giai đoạn 2022-2025"
31 57/KH-STTTT 17/07/2023 Tổ chức Hội thảo Thúc đẩy chuyển đổi số tỉnh Bình Phước năm 2023
32 58-KH/TĐTN-BPT 16/07/2023 Kế hoạch tổ chức lớp tập huấn ứng dụng trí tuệ nhân tạo phát triển kỹ năng số "Mỗi thanh niên - Một trợ lý ảo"
33 51-KH/TĐTN-BPT 26/06/2023 Kế hoạch triển khai thực hiện Chiến dịch "90 ngày, đêm" thu nhận, kích hoạt tài khoản định danh điện tử cho công dân đủ điều kiện trên địa bàn tỉnh (từ ngày 20/69-20/9/2023)
34 177/Kh-UBND 22/06/2023 Thực hiện chiến dịch “90 ngày, đêm” thu nhận, kích hoạt tài khoản định danh điện tử cho công dân đủ điều kiện trên địa bàn huyện (từ ngày 20/6/2023- 20/9/2023)
35 37/KH-SGTVT 21/06/2023 Thực hiện chiến dịch "90 ngày, đêm" thu nhận, kích hoạt tài khoản định danh điện tử cho công dân đủ điều kiện của Sở Giao thông vận tải
36 1552/KH-VPUBND 21/06/2023 Triển khai, thực hiện Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia năm 2023
37 172/KH-UBND 21/06/2023 Kế hoạch thực hiện chiến dịch “90 ngày, đêm” thu nhận, kích hoạt tài khoản định danh điện tử cho công dân đủ điều kiện trên địa bàn thành phố (từ ngày 20/6/2023- 20/9/2023)
38 173/KH-UBND 21/06/2023 Kế hoạch tiếp tục đẩy mạnh triển khai thực hiện “Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử, phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030” trên địa bàn thành phố Đồng Xoài
39 2135/KH-SYT 11/06/2023 Nâng cấp, mở rộng hệ thống quản lý Hồ sơ sức khỏe điện tử trên địa bàn tỉnh Bình Phước
40 99/KH-UBND 11/05/2023 Cao điểm nhập dữ liệu Sổ hộ tịch vào hệ thống điện tử trên nền Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư trên địa bàn thị xã Chơn Thành
41 134/KH-UBND 09/05/2023 Kế hoạch chuyển đổi số 2023
42 151/KH-UBND 07/05/2023 Triển khai thực hiện Quyết định số 964/QĐ-TTg ngày 10/8/2022 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt chiến lược an toàn, an ninh mạng quốc gia, chủ động ứng phó với các thách thức từ không gian mạng đến năm 2025, tầm nhìn 2030 trên địa bàn tỉnh Bình Phước
43 68/KH-PTTH&BBP 27/04/2023 Chuyển đổi số và an toàn thông tin Đài Phát thanh - Truyền hình và Báo Bình Phước năm 2023
44 138/KH-UBND 26/04/2023 Cao điểm nhập dữ liệu sổ hộ khẩu vào hệ thống điện tử trên nền cơ sở dữ liệu quố gia về dân cư trên địa bàn tỉnh BP
45 1944/KH-BNV 25/04/2023 Kế hoạch thực hiện phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua hoàn thành cơ sở dữ liệu chuyên ngành thuộc lĩnh vực nội vụ, góp phần đẩy mạnh Chuyển đổi số của ngành Nội vụ năm 2023”
46 111/KH-UBND 25/04/2023 Kế hoạch Chuyển đổi số năm 2023 trên địa bàn thị xã Bình Long
47 136/KH-UBND 24/04/2023 Triển khai Chương trình chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới, hướng tới nông thôn mới thông minh trên địa bàn tỉnh Bình Phước giai đoạn 2023-2025
48 41/KH-SCT 20/04/2023 Kế hoạch tổ chức tập huấn nâng cao năng lực ứng dụng CNTT, chuyển đổi số trong hoạt động xúc tiến thương mại
49 37/KH-SCT 16/04/2023 Kế hoạch chuyển đổi số, phát triển chính quyền số, ứng dụng công nghệ thông tinvà đảm bảo an toàn thông tin mạng năm 2023 và giai đoạn 2023-2025 của Sở Công Thương tỉnh Bình Phước
50 83/KH-UBND 13/04/2023 Kế hoạch Chuyển đổi số năm 2023 trên địa bàn huyện Lộc Ninh
51 25/KH-SNgV 19/02/2023 Triển khai thực hiện Đề án 06 năm 2023
52 1097/KH-BTTTT 04/04/2023 Triển khai phong trào thi đua “Đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí” trong ngành Thông tin và Truyền thông
Văn bản theo cơ quan ban hành

2820/BTTTT-CĐSQG

Triển khai đánh giá cổng thông tin điện tử, trang thông tin điện tử của cơ quan nhà nước năm 2024

Thời gian đăng: 17/07/2024

lượt xem: 13 | lượt tải:8

597/TTCS-TTTQ

Hướng dẫn sử dụng tài khoản Zalo OA thông tin cơ sở

Thời gian đăng: 16/07/2024

lượt xem: 18 | lượt tải:51

2765/BTTTT-CĐSQG

Công bố danh sách nền tảng số do các bộ, ngành triển khai trên toàn quốc để địa phương khai thác, tránh triển khai trùng lặp

Thời gian đăng: 16/07/2024

lượt xem: 17 | lượt tải:8

230/KH-UBND

Phát động Phong trào thi đua "Đẩy mạnh cải cách hành chính nhà nước" tỉnh Bình Phước giai đoạn 2024-2025

Thời gian đăng: 10/07/2024

lượt xem: 25 | lượt tải:11

82/2024/NĐ-CP

Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 73/2019/NĐ-CP ngày 05/9/2019 quy định quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước

Thời gian đăng: 11/07/2024

lượt xem: 21 | lượt tải:14
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây