TÀI LIỆU CHUYỂN ĐỔI SỐ

1
2
3

7 Nhiệm vụ trọng tâm chuyển đổi số

hatang 2 Lắp đặt mạng 5G tại các khu trung tâm và các khu công nghiệp. Nâng cấp, phủ sóng mạng 4G. Phủ sóng điện thoại 100% diện tích


congviecPhát triển và vận hành: Hạ tầng mạng chuyên dùng kết nối 4 cấp hành chính từ cấp xà đến Trung ương. Xây dựng các nền tảng dùng chung. Cơ sở dữ liệu dùng chung. Xây dựng hạ tâng kết nối IoT


csdlHoàn thiện các nền tảng, số hóa dữ liệu. Hoàn thiện nền tảng LGSP tích hợp. Xây dựng nền tảng điện toán đám mây. Xây dựng nền tảng ứng dụng trên thiết bị di động. Số hóa dữ liệu hành chính các cấp.


 
 
dvcPhát triển nguồn nhân lực công nghệ thông tin


antoanTriển khai các giải pháp đảm bảo an toàn, an ninh mạng tin theo mô hình 4 lớp


dvcNâng cao kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức và người dân


thanhtraPhát triển doanh nghiệp số, kinh tế số thúc đẩy thương mại điện tử


 

9 Lĩnh vực ưu tiên chuyển đổi số

cccd

Quản lý Dân cư: Triển khai kết nối Cơ sở dữ liệu Quốc gia về dân cư, hoàn thiện mã số định danh công dân thông qua Căn cước công dân.
 
maps
Tài nguyên, môi trường Lĩnh vực Tài nguyên, môi trường: Hoàn thiện hệ thống bản đồ nền tảng GIS
 
kynag
Quản lý Giáo dục: Triển khai các nền tảng dạy và học trực tuyến, số hóa giáo trình.
 
kcb

Y tế: Xây dựng hồ sơ sức khỏe công dân, hoàn thiện các nền tảng khám chữa bệnh từ xa, thí điểm bệnh
 
hoadon

Quản lý Tài chính - Ngân hàng: các dịch vụ công được nâng cấp lên mức 4, giao dịch khách hàng thực hiện thông qua các kênh số.
 
nongnghiep

Quản lý Nông nghiệp: ứng dụng công nghệ 4.0, loT trong sản xuất, tham gia các sàn thương mại điện tử, truy xuất nguồn gốc sản phẩm, sản phẩm OCOP được số hóa.
 
ETC

Quản lý Giao thông: Phát triển các nền tảng quản lý giao thông thông minh, thu phí không dừng.
 
THIENTAI

Lĩnh vực Năng lượng: thu thập dữ liệu, xây dựng bản đồ số về các cảnh báo thiên tai, thanh toán trực tuyến.
 
cong nghiep
Sản xuất công nghiệp: hỗ trợ các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp chuyển đôi số.
 
cds

GIẢI PHÁP THÍ ĐIỂM CHUYỂN ĐỔI SỐ

ÁP DỤNG CHUNG CHO CẤP XÃ VÀ CẤP HUYỆN
hop
 
Nền tảng họp trực tuyến thế hệ mới cho cơ quan nhà nước
Cơ quan chủ quản: Bộ Thông tin và Truyền thông.
Mô tả ngắn gọn: Nền tảng cung cấp dịch vụ họp trực tuyến cho phép nhiều người tham gia họp trên môi trường mạng, hỗ trợ đa nền tảng, thiết bị; các tính năng cần thiết của cuộc họp như: đặt lịch, nhắc lịch, chia sẻ tài liệu, chia sẻ màn hình, chia sẻ video trực tuyến, quản lý, điều hành cuộc họp, biếu quyết... Nền tảng cho phép triển khai họp qua Internet hoặc mạng truyền số liệu chuyên dùng.
Đơn vị đầu mối thúc đấy: Cục Bưu điện Trung ương.
dayhoc

Nền tảng dạy học trực tuyến
Đồ xuất Cơ quan chủ quản: Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Mô tả ngắn gọn: Xây dựng và phát triển nền tảng đào tạo trực tuyến cung cấp một hệ sinh thái học tập bao gồm: quản lý học tập, quản lý kho tài nguyên học liệu sô,... cho giáo viên, học sinh và các cơ sở giáo dục. Nền tảng đào tạo trực tuyến sẽ trở thành sân chơi mở, bình đẳng, kích thích sáng tạo, phát trien hệ sinh thái EdTech Việt Nam.
Đe xuất Đơn vị đàu mối của Cơ quan chủ quản: Cục Công nghệ thông tin.
Đơn vị đầu mối của Bộ Thông tin và Truyền thông: Cục Tin học hoá.
 
kynag
 
Nền tảng học kỹ năng trực tuyến mở (MOOCS)
Cơ quan chủ quản: Bộ Thông tin và Truyền thông.
Mô tả ngắn gọn: Nền tảng học kỹ năng trực tuyến mở được xây dựng để phổ cập kỹ năng số cho mọi đối tượng bao gồm cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và người dân nói chung; phổ cập kỹ năng số nâng cao cho người dân theo hướng cá nhân hóa, đào tạo về kỹ năng, quyền và trách nhiệm công dân số. Việc trien khai nền tảng giúp người dân có kỹ năng sử dụng các loại hình dịch vụ công trực tuyến và các dịch vụ số thiết yếu khác trong các lĩnh vực y tế, giáo dục, giao thông, du lịch, ngân hàng; cơ bản nắm được cách thức sử dụng dịch vụ khi có nhu cầu.
Đơn vị đầu mối thúc đấy: Cục Tin học hoá.
 
hoadon

Nền tảng hóa đơn điện tử
Đề xuất Cơ quan chủ quản: Bộ Tài chính.
Mô tả ngắn gọn: Nền tảng hóa đơn điện tử quốc gia kết nối, liên thông với toàn bộ các cơ quan thuế, cho phép mỗi cá nhân, hộ kinh doanh, doanh nghiệp dễ dàng gửi nhận hóa đơn điện tử với nhau và với cơ quan thuế thông qua nền tảng này. Nền tảng giúp rút ngắn thời gian thực hiện giao dịch điện tử, tiết kiệm chi phí, xây dựng cơ sở dữ liệu về hóa đơn, khắc phục tình trạng gian lận sử dụng bất hợp pháp, tạo môi trường kinh doanh lành mạnh cho các chủ thế kinh doanh.
Đe xuất Đơn vị đầu mối của Cơ quan chủ quản: Cục Công nghệ thông tin - long cục thuê.
Đơn vị đầu mối của Bộ Thông tin và Truyền thông: Trung tâm Chứng thực điện tử quốc gia.
cccd
 
Nền tảng định danh người dân và xác thực điện tử
Đề xuất Cơ quan chủ quản: Bộ Công an.
Mô tả ngắn gọn: Nền tảng định danh người dân và xác thực điện tử được kết nối với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Cơ sở dữ liệu căn cước công dân và Cơ sở dữ liệu quốc gia về xuất nhập cảnh, đế phục vụ định danh mọi người dân trên môi trường số, khi tham gia sử dụng các dịch vụ số. Mỗi người dân khi tham gia không gian số sẽ được xác thực, định danh và sử dụng cho mọi hoạt động hàng ngày. Nền tảng sẽ có vai trò thúc đẩy toàn bộ các hoạt động chuyến đối số quốc gia, đặc biệt cho các hoạt động thương mại điện tử, thanh toán điện tử, ...
Đề xuất Đơn vị đầu mối của Cơ quan chủ quản: Cục C06 - Bộ Công an.
Đơn vị đầu mối của Bộ Thông tin và Truyền thông: Trung tâm Chúng thực điện tử quốc gia.
 
nongnghiep

Nền tảng dữ liệu số nông nghiệp
Đề xuất Cơ quan chủ quản: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
Mô tả ngắn gọn: Phát triển Nần tảng dữ liệu số nông nghiệp trong đó cơ quan nhà nước đóng vai trò dẫn dắt, họp tác xã và doanh nghiệp nông nghiệp đóng vai trò nòng cốt và người nông dân tham gia tích cực trong việc thu thập, chuấn hóa, mở dữ liệu và cung cấp dữ liệu mở phục vụ sản xuất nông nghiệp, tiêu thụ nông sản; kịp thời cung cấp thông tin, tư vấn, dự báo tình hình cho nông dân.
Đề xuất Đơn vị đầu mối của Cơ quan chủ quản: Trung tâm Tin học nông nghiệp và Thống kê.
Đơn vị đầu mối của Bộ Thông tin và Truyền thông: Viện Công nghiệp phần mềm và nội dung số
tiemc
 
Nền tảng quản lý tiêm chủng
Đề xuất Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Mô tả ngắn gọn: Nền tảng quản lý tiêm chủng cung cấp công cụ, dịch vụ cho mọi cơ sở tiêm chủng trên toàn quốc tổ chức tiêm ngừa cho người dân tại Việt Nam. Nên tảng cho phép người dân đăng ký tiêm chủng trực tuyên, cho phép cơ sở tiêm chủng lập kế hoạch tiêm, lập danh sách tiêm, thực hiện tiêm và tông hợp thông tin sau tiêm. Nền tảng quản lý tiêm chủng sẽ tích hợp dữ liệu với Nền tảng hồ sơ sức khỏe điện tử.
Đề xuất Đơn vị đầu mối của Cơ quan chủ quản: Cục Y Tế Dự Phòng; Cục Công nghệ Thông tin.
Đơn vị đầu mối của Bộ Thông tin và Truyền thông: Cục Tin học hoá
 
hssk

Nền tảng hồ sơ sức khỏe điện tử
Đề xuất Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế.
Mô tả ngắn gọn: Nền tảng hồ sơ sức khỏe điện tử sẽ là một y bạ điện tử cho mồi người dân ghi lại quá trình chăm sóc sức khỏe từ lúc sinh ra cho đến khi mât đi. Khi đi khám bệnh, thông qua hồ sơ sức khỏe điện tử, người dân cung cấp cho thầy thuốc biết tình trạng sức khỏe, tiền sử bệnh tật và quá trình khám chữa bệnh một cách nhanh chóng, chính xác, đầy đủ, tạo thuận lợi cho việc chấn đoán và điều trị. Đây là thành phần cốt lõi nhất trong phát triển y tế thông minh, thúc đấy chuyển đối số ngành Y tế.
Đồ xuất Đơn vị đầu mối của Cơ quan chủ quản: Cục Quản lý Khám, chữa bệnh; Cục Công nghệ Thông tin.
Đơn vị đầu mối của Bộ Thông tin và Truyền thông: Cục Tin học hoá
 
khao sat

Nền tảng khảo sát, thu thập ý kiến người dân
Cơ quan chủ quản: Bộ Thông tin và Truyền thông
Mô tả ngắn gọn: Nền tảng khảo sát, thu thập ý kiến người dân là kênh độc lập thu thập, tong hợp ý kiến phản ánh, đánh giá của người dân liên quan đến mọi vấn đề đời sống kinh tế, xã hội. Cơ quan nhà nước thu thập, đánh giá mức độ hài lòng của người dân khi sử dụng các dịch vụ công; thu thập các ý kiến góp ý về các chính sách quản lý đã hoặc chuấn bị ban hành. Nền tảng triển khai tập trung, nhưng các bảng khảo sát, câu hỏi xin ý kiến người dân có thể đưa vào từng dịch vụ công, từng nền tảng, tiếp cận đến tùng người dân để thu thập thông tin đã được cá thể hóa.
Đơn vị đầu mối thúc đấy: Cục Tin học hoá.
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây