35 NỀN TẢNG CHUYỂN ĐỔI SỐ DÙNG CHUNG


I. Nền tảng số quốc gia do cơ quan nhà nước chủ quản, doanh nghiệp Việt Nam phát triển, làm chủ công nghệ lõi, sử dụng thống nhất trên toàn quốc, phục vụ hoạt động quản lý nhà nước hoặc cung cấp dịch vụ công phục vụ xã hội
 
cloud
Nền tảng điện toán đám mây Chính phủ
Cơ quan chủ quản: Bộ Thông tin và Truyền thông.
Mô tả ngắn gọn: Xây dựng Nền tảng điện toán đám mây Chính phủ (CGC) thống nhất trên cơ sở quy hoạch, kết nối đám mây của các cơ quan nhà nước tại các bộ, ngành, địa phương (AGC). Nền tảng CGC thiết lập môi trường đế lưu trữ, chia sẻ tài nguyên, phát triển dịch vụ dùng chung cho Chính phủ số trên quy mô toàn quốc được linh hoạt, hiệu quả, nhanh chóng; kết nối, khai thác hiệu quả các hệ thống đám mây của doanh nghiệp (EGC) đế cung cấp hạ tầng điện toán đám mây cho Chính phủ số.
Đơn vị đầu mối thúc đẩy: Cục Tin học hoá.
dicchi

Nền tảng địa chỉ số
Cơ quan chủ quản: Bộ Thông tin và Truyền thông.
Mô tả ngắn gọn: Xây dựng Nền tảng địa chỉ số trên cơ sở kế thừa nền tảng địa chỉ bưu chính VPostcode hiện có; gắn biến địa chỉ số đến từng công trình, nhà cửa, địa điếm đã được tạo địa chỉ số; tích hợp với nền tảng bản đồ số quốc gia dựa trên cơ sở dữ liệu quốc gia địa chỉ số, có chức năng chỉ đường, dẫn đường đến được từng địa chỉ số đã được tạo. Nền tảng địa chỉ số sẽ được mở đế chia sẻ cho các cơ quan, tố chức, doanh nghiệp cùng khai thác đế xây dựng các bản đồ số chuyên biệt phục vụ cho từng ngành, lĩnh vực và hoạt động của các tố chức, doanh nghiệp.
Đơn vị đầu mối thúc đẩy: Tổng công ty Bưu điện Việt Nam; Vụ Quản lý doanh nghiệp
 
maps

Nền tảng bản đồ số
Đề xuất Cơ quan chủ quản: Bộ Tài nguyên và Môi trường
Mô tả ngắn gọn: Xây dựng Nền tảng bản đồ số cung cấp dịch vụ để phát triển các ứng dụng, dịch vụ dựa trên nền bản đồ, phục vụ quản lý của nhà nước và mọi mặt của đời sống, kinh tế, xã hội như: quản lý đô thị, dữ liệu kết cấu hạ tầng; sản xuât và bán lẻ; giao thông vận tải; quản lý đất đai, nông nghiệp; tài chính ngân hàng; cứu hộ, cứu nạn; thương mại điện tử... Nền tảng bản đồ số được tích hợp  với Nền tảng địa chỉ số để chia sẻ cho các giải pháp phục vụ chuyển đổi số, dần thay thế các nền tảng bản đồ số khác trên thế giới.
Đề xuất Đơn vị đầu mối của Cơ quan chủ quản: Đề xuất Cục Công nghệ thông tin và Dữ liệu tài nguyên môi trường; Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam.
Đơn vị đầu mối của Bộ Thông tin và Truyền thông: Tổng công ty Bưu điện Việt Nam; Vụ Quản lý doanh nghiệp.
 
04 share

Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu
Cơ quan chủ quản: Bộ Thông tin và Truyền thông
Mô tả ngắn gọn: Nền tảng được xây dựng, phát triển phục vụ kết nối, tích hợp, chia sẻ dữ liệu giữa các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu của các cơ quan nhà nước, doanh nghiệp, tố chức. Nền tảng giúp nâng cao chất lượng dịch vụ công cung cấp cho người dân và doanh nghiệp theo hướng lấy người dùng làm trung tâm, người dân và doanh nghiệp không phải cung cấp thông tin thủ công, nhiều lần cho cơ quan nhà nước; nâng cao hiệu quả của việc quản lý, chỉ đạo, điều hành dựa trên dữ liệu số thống nhất, tin cậy; tránh đầu tư trùng lặp, gây lãng phí trên quy mô toàn quốc; mở ra cơ hội cho khu vực tư có thế khai thác dữ liệu của cơ quan nhà nuớc đế tạo ra giá trị mới.
Đơn vị đầu mối thúc đẩy: Cục Tin học hoá
thong hop phan tich

Nền tảng tổng hợp, phân tích dữ liệu
Cơ quan chủ quản: Bộ Thông tin và Truyền thông.
Mô tả ngắn gọn: Nền tảng tổng hợp, phân tích dữ liệu cung cấp khả năng tổng hợp dữ liệu từ nhiều nguồn, chuấn hoá dữ liệu, lưu trữ vào kho dữ liệu; phân tích, xử lý dữ liệu theo nhu cầu; trình diễn dữ liệu theo nhiều chiều từ đó làm công cụ giúp các cơ quan nhà nước sử dụng, khai thác dữ liệu một cách có hiệu quả phục vụ công tác chỉ đạo điều hành.
Đơn vị đầu mối thúc đấy: Cục Tin học hoá.
hop

Nền tảng họp trực tuyến thế hệ mới cho cơ quan nhà nước
Cơ quan chủ quản: Bộ Thông tin và Truyền thông.
Mô tả ngắn gọn: Nền tảng cung cấp dịch vụ họp trực tuyến cho phép nhiều người tham gia họp trên môi trường mạng, hỗ trợ đa nền tảng, thiết bị; các tính năng cần thiết của cuộc họp như: đặt lịch, nhắc lịch, chia sẻ tài liệu, chia sẻ màn hình, chia sẻ video trực tuyến, quản lý, điều hành cuộc họp, biếu quyết... Nền tảng cho phép triển khai họp qua Internet hoặc mạng truyền số liệu chuyên dùng.
Đơn vị đầu mối thúc đấy: Cục Bưu điện Trung ương.
dayhoc

Nền tảng dạy học trực tuyến
Đồ xuất Cơ quan chủ quản: Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Mô tả ngắn gọn: Xây dựng và phát triển nền tảng đào tạo trực tuyến cung cấp một hệ sinh thái học tập bao gồm: quản lý học tập, quản lý kho tài nguyên học liệu sô,... cho giáo viên, học sinh và các cơ sở giáo dục. Nền tảng đào tạo trực tuyến sẽ trở thành sân chơi mở, bình đẳng, kích thích sáng tạo, phát trien hệ sinh thái EdTech Việt Nam.
Đe xuất Đơn vị đàu mối của Cơ quan chủ quản: Cục Công nghệ thông tin.
Đơn vị đầu mối của Bộ Thông tin và Truyền thông: Cục Tin học hoá.
 
kynag
 
Nền tảng học kỹ năng trực tuyến mở (MOOCS)
Cơ quan chủ quản: Bộ Thông tin và Truyền thông.
Mô tả ngắn gọn: Nền tảng học kỹ năng trực tuyến mở được xây dựng để phổ cập kỹ năng số cho mọi đối tượng bao gồm cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và người dân nói chung; phổ cập kỹ năng số nâng cao cho người dân theo hướng cá nhân hóa, đào tạo về kỹ năng, quyền và trách nhiệm công dân số. Việc trien khai nền tảng giúp người dân có kỹ năng sử dụng các loại hình dịch vụ công trực tuyến và các dịch vụ số thiết yếu khác trong các lĩnh vực y tế, giáo dục, giao thông, du lịch, ngân hàng; cơ bản nắm được cách thức sử dụng dịch vụ khi có nhu cầu.
Đơn vị đầu mối thúc đấy: Cục Tin học hoá.
 
hoadon

Nền tảng hóa đơn điện tử
Đề xuất Cơ quan chủ quản: Bộ Tài chính.
Mô tả ngắn gọn: Nền tảng hóa đơn điện tử quốc gia kết nối, liên thông với toàn bộ các cơ quan thuế, cho phép mỗi cá nhân, hộ kinh doanh, doanh nghiệp dễ dàng gửi nhận hóa đơn điện tử với nhau và với cơ quan thuế thông qua nền tảng này. Nền tảng giúp rút ngắn thời gian thực hiện giao dịch điện tử, tiết kiệm chi phí, xây dựng cơ sở dữ liệu về hóa đơn, khắc phục tình trạng gian lận sử dụng bất hợp pháp, tạo môi trường kinh doanh lành mạnh cho các chủ thế kinh doanh.
Đe xuất Đơn vị đầu mối của Cơ quan chủ quản: Cục Công nghệ thông tin - long cục thuê.
Đơn vị đầu mối của Bộ Thông tin và Truyền thông: Trung tâm Chứng thực điện tử quốc gia.
cccd
 
Nền tảng định danh người dân và xác thực điện tử
Đề xuất Cơ quan chủ quản: Bộ Công an.
Mô tả ngắn gọn: Nền tảng định danh người dân và xác thực điện tử được kết nối với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Cơ sở dữ liệu căn cước công dân và Cơ sở dữ liệu quốc gia về xuất nhập cảnh, đế phục vụ định danh mọi người dân trên môi trường số, khi tham gia sử dụng các dịch vụ số. Mỗi người dân khi tham gia không gian số sẽ được xác thực, định danh và sử dụng cho mọi hoạt động hàng ngày. Nền tảng sẽ có vai trò thúc đẩy toàn bộ các hoạt động chuyến đối số quốc gia, đặc biệt cho các hoạt động thương mại điện tử, thanh toán điện tử, ...
Đề xuất Đơn vị đầu mối của Cơ quan chủ quản: Cục C06 - Bộ Công an.
Đơn vị đầu mối của Bộ Thông tin và Truyền thông: Trung tâm Chúng thực điện tử quốc gia.
 
nongnghiep

Nền tảng dữ liệu số nông nghiệp
Đề xuất Cơ quan chủ quản: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
Mô tả ngắn gọn: Phát triển Nần tảng dữ liệu số nông nghiệp trong đó cơ quan nhà nước đóng vai trò dẫn dắt, họp tác xã và doanh nghiệp nông nghiệp đóng vai trò nòng cốt và người nông dân tham gia tích cực trong việc thu thập, chuấn hóa, mở dữ liệu và cung cấp dữ liệu mở phục vụ sản xuất nông nghiệp, tiêu thụ nông sản; kịp thời cung cấp thông tin, tư vấn, dự báo tình hình cho nông dân.
Đề xuất Đơn vị đầu mối của Cơ quan chủ quản: Trung tâm Tin học nông nghiệp và Thống kê.
Đơn vị đầu mối của Bộ Thông tin và Truyền thông: Viện Công nghiệp phần mềm và nội dung số
check

Nền tảng truy xuất nguồn gốc nông sản
Đề xuất Cơ quan chủ quản: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
Mô tả ngắn gọn: Nền tảng truy xuất nguồn gốc nông sản cung cấp dịch vụ truy vết và chúng thực thông tin trong từng công đoạn, từ khâu sản xuất đến khâu vận chuyến và đến tay người tiêu dùng trong chuỗi giá trị nông nghiệp giúp minh bạch hóa Chuỗi cung ứng; Tối un Chuỗi cung ứng; Truy xuất được nguồn gốc.
Đồ xuất Đơn vị đầu mối của Cơ quan chủ quản: Trung tâm Tin học nông nghiệp và Thống kê và Đơn vị chuyên môn do Cơ quản chủ quản giao.
Đơn vị đầu mối của Bộ Thông tin và Truyền thông: Trung tâm Chứng thực điện tử quốc gia
 
kcb

Nền tảng hỗ trợ tư vấn khám chữa bệnh từ xa
Đề xuất Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế.
Mô tả ngắn gọn: Nền tảng hỗ trợ tư vấn khám chữa bệnh từ xa cung cấp dịch vụ hỗ trợ, tư vấn sức khỏe từ xa cho người dân qua úng dụng di dộng và các phương tiện công nghệ khác; Tích hợp công nghệ số vào dịch vụ theo dõi chăm sóc sức khỏe tại gia đình; theo dõi hàng ngày các chỉ số đo mà không cần thường xuyên đến phòng khám của bác sĩ, không phải đến bệnh viện, không phải xếp hàng, chờ đợi đế được khám chữa bệnh; tư vấn sức khỏe 24/7. Nền tảng sẽ giúp người dân tiếp cận được dịch vụ khám chữa bệnh có chất lượng hơn, giảm tải cho các cơ sở y tế tuyến trên.
Đề xuất Đơn vị đầu mối của Cơ quan chủ quản: Cục Công nghệ Thông tin.
Đơn vị đầu mối của Bộ Thông tin và Truyền thông: Cục Tin học hoá
tiemc
 
Nền tảng quản lý tiêm chủng
Đề xuất Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Mô tả ngắn gọn: Nền tảng quản lý tiêm chủng cung cấp công cụ, dịch vụ cho mọi cơ sở tiêm chủng trên toàn quốc tổ chức tiêm ngừa cho người dân tại Việt Nam. Nên tảng cho phép người dân đăng ký tiêm chủng trực tuyên, cho phép cơ sở tiêm chủng lập kế hoạch tiêm, lập danh sách tiêm, thực hiện tiêm và tông hợp thông tin sau tiêm. Nền tảng quản lý tiêm chủng sẽ tích hợp dữ liệu với Nền tảng hồ sơ sức khỏe điện tử.
Đề xuất Đơn vị đầu mối của Cơ quan chủ quản: Cục Y Tế Dự Phòng; Cục Công nghệ Thông tin.
Đơn vị đầu mối của Bộ Thông tin và Truyền thông: Cục Tin học hoá
 
hssk

Nền tảng hồ sơ sức khỏe điện tử
Đề xuất Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế.
Mô tả ngắn gọn: Nền tảng hồ sơ sức khỏe điện tử sẽ là một y bạ điện tử cho mồi người dân ghi lại quá trình chăm sóc sức khỏe từ lúc sinh ra cho đến khi mât đi. Khi đi khám bệnh, thông qua hồ sơ sức khỏe điện tử, người dân cung cấp cho thầy thuốc biết tình trạng sức khỏe, tiền sử bệnh tật và quá trình khám chữa bệnh một cách nhanh chóng, chính xác, đầy đủ, tạo thuận lợi cho việc chấn đoán và điều trị. Đây là thành phần cốt lõi nhất trong phát triển y tế thông minh, thúc đấy chuyển đối số ngành Y tế.
Đồ xuất Đơn vị đầu mối của Cơ quan chủ quản: Cục Quản lý Khám, chữa bệnh; Cục Công nghệ Thông tin.
Đơn vị đầu mối của Bộ Thông tin và Truyền thông: Cục Tin học hoá
 
ytxa
 
Nền tảng trạm y tế xã
Đề xuất Cơ quan chủ quản : Bộ Y tế
Mô tả ngắn gọn: Nền tảng trạm y tế xã/phường giúp các cơ sở y tế phường, xã, phòng khám khu vực tại các tỉnh quản lý toàn diện các hoạt động khám, chữa bệnh tại địa phương mình quản lý. Nền tảng đảm bảo tuân thủ theo quy định của Bộ Y tế, bảo đảm kết nối, liên thông dữ liệu với nền tảng, hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu của các cơ sở y tế tuyến huyện, tuyến tỉnh, Bộ Y tê và Bảo hiêm xã hội Việt Nam thông qua nền tảng kết nối, chia sẻ dữ liệu y tế cơ sở của Bộ Y tế.
Đề xuất Đơn vị đầu mối của Cơ quan chủ quản: Cục Công nghệ Thông tin.
Đơn vị đầu mối của Bộ Thông tin và Truyền thông: Cục Tin học hoá
phatthanh

Nền tảng phát thanh số (trực tuyến)
Đề xuất cơ quan chủ quản: Đài Tiếng nói Việt Nam vov.
Mô tả ngắn gọn: Nền tảng phát thanh số cung cấp kênh trực tuyến giúp người dân có thể nghe, nghe lại bất kỳ chương trình phát thanh trên sóng của Đài Tiếng nói Việt Nam hoặc các Đài truyền thanh cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã tại Việt Nam. Nền tảng hỗ trợ người dân tiếp cận các kênh phát thanh mọi lúc, mọi nơi, kê cả đối với kiều bào ở nước ngoài.
Đơn vị đầu mối của Cơ quan chủ quản: Đề nghị vov chỉ định.
Đơn vị đầu mối của Bộ Thông tin và Truyền thông: Cục Phát thanh truyền hình và thông tin điện tử, Viện Chiến lược Thông tin và Truyền thông.
tv
 
Nền tảng truyền hình số (trực tuyến)
Đề xuất cơ quan chủ quản: Đài Truyền hình Việt Nam VTV
Mô tả ngắn gọn: Nền tảng truyền hình số cung cấp kênh trực tuyến giúp người dân trong và ngoài nước tiếp cận được bất kỳ kênh, chương trình truyền hình nào do Đài truyền hình Việt Nam, các Đài truyền hình địa phương phát sóng. Nền tảng truyền hình số còn cung cấp các nội dung theo nhu cầu khác, đáp ứng nhu cầu của người dân và xu thế công nghệ.
Đề xuất Đơn vị đầu mối của Cơ quan chủ quản: Trung tâm sản xuất và Phát triến nội dung số.
Đơn vị đầu mối của Bộ Thông tin và Truyền thông: Cục Phát thanh truyền hình và Thông tin điện tử, Viện Chiến lược Thông tin và Truyền thông.
btso

Nền tảng bảo tàng số
Đề xuất Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
Mô tả ngắn gọn: Nền tảng bảo tàng số ứng dụng công nghệ số trong trưng bày, đưa tư liệu, hiện vật đến gần hơn với người xem. Các tư liệu, hiện vật được số hóa dưới dạng 2D, 3D, xây dựng video clip, liên kết các mảnh ghép của không gian, thời gian thành các câu chuyện hiện vật sống động, truyền tải tới người xem trực tiếp cũng như qua các kênh trực tuyến, Internet, thiết bị di động hoặc trình chiếu ngoài trời.
Đề xuất Đơn vị đầu mối của Cơ quan chủ quản: Cục di sản văn hoá; Trung tâm Công nghệ Thông tin.
Đơn vị đầu mối của Bộ Thông tin và Truyền thông: Viện Công nghiệp phần mềm và nội dung số.
khao sat

Nền tảng khảo sát, thu thập ý kiến người dân
Cơ quan chủ quản: Bộ Thông tin và Truyền thông
Mô tả ngắn gọn: Nền tảng khảo sát, thu thập ý kiến người dân là kênh độc lập thu thập, tong hợp ý kiến phản ánh, đánh giá của người dân liên quan đến mọi vấn đề đời sống kinh tế, xã hội. Cơ quan nhà nước thu thập, đánh giá mức độ hài lòng của người dân khi sử dụng các dịch vụ công; thu thập các ý kiến góp ý về các chính sách quản lý đã hoặc chuấn bị ban hành. Nền tảng triển khai tập trung, nhưng các bảng khảo sát, câu hỏi xin ý kiến người dân có thể đưa vào từng dịch vụ công, từng nền tảng, tiếp cận đến tùng người dân để thu thập thông tin đã được cá thể hóa.
Đơn vị đầu mối thúc đấy: Cục Tin học hoá.

II. Nền tảng số quốc gia do doanh nghiệp làm chủ quản, làm chủ công nghệ lõi, cung cấp dịch vụ phục vụ nhu cầu của cơ quan, doanh nghiệp và xã hội
 
clou doanh n ghiep
Nền tảng điện toán đám mây doanh nghiệp
Cơ quan hỗ trợ phát triển: Bộ Thông tin và Truyền thông
Mô tả ngắn gọn: Nền tảng điện toán đám mây do các doanh nghiệp xây dựng, phát triến và cung cấp dịch vụ ra thị trường phục vụ nhu cầu của các cơ quan nhà nước, doanh nghiệp tổ chức và toàn xã hội.
Đơn vị đầu mối thúc đẩy: Cục Viễn thông
ai

Nền tảng trí tuệ nhân tạo
Cơ quan hỗ trợ phát triển: Bộ Thông tin và Truyền thông.
Mô tả ngắn gọn: Nền tảng trí tuệ nhân tạo cung cấp dưới hình thức dịch vụ cho phép các doanh nghiệp, cơ quan, tố chức sử dụng hoặc phát triến thêm các dịch vụ gia tăng đế cung cấp ra thị trường. Thông qua hình thức nền tảng, dữ liệu và mức độ ‘thông minh’ sẽ ngày càng phát triển.
Đơn vị đầu mối thúc đẩy: Viện Công nghiệp phần mềm và nội dung số
iot

Nền tảng thiết bị IoT
Cơ quan hỗ trợ phát triển: Bộ Thông tin và Truyền thông.
Mô tả ngắn gọn: Nền tảng thiết bị IoT cung cấp dưới dạng dịch vụ cho phép các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, người dân dịch vụ quản lý thiết bị IoT, thiết lập kết nối các thiết bị IOT từ xa, thu thập và quản lý dữ liệu từ các thiết bị IoT, xử lý dữ liệu theo nhu cầu, kết nối, tích họp chia sẻ dữ liệu với các ứng dụng bên ngoài mạng IoT... một cách hiệu quả, không phải đầu tư hạ tầng chuyên dùng đê xây dựng, phát triến các ứng dụng IoT.
Đơn vị đầu mối thúc đẩy: Vụ Công nghệ thông tin, Cục Viễn thông
hoptrr

Nền tảng họp trực tuyến thế hệ mói
Cơ quan hỗ trợ phát triển: Bộ Thông tin và Truyền thông.
Mô tả ngắn gọn: Nền tảng họp trực tuyến được các doanh nghiệp trong nước phát triển, cung cấp dưới hình thức dịch vụ họp trực tuyến cho các cơ quan tô chức, doanh nghiệp, cá nhân cho phép nhiều người tham gia họp trên môi trường mạng, hỗ trợ đa nền tảng, thiết bị; các tính năng cần thiết của cuộc họp.
Đơn vị đầu mối thúc đẩy: Cục Bưu điện Trung ương
mangxh
 
Nền tảng mạng xã hội thế hệ mới
Cơ quan hỗ trợ phát tri en: Bộ Thông tin và Truyền thông.
Mô tả ngắn gọn: Mạng xã hội do các doanh nghiệp Việt Nam xây dựng, phát triển với các đặc tính khác biệt nhằm tạo ra một một mạng xã hội “sạch” cho người Việt, mang lại lợi ích hài hòa cho các bên tham gia, bảo đảm phát triên ôn định, bền vững, an toàn thông tin mạng, hạn chế sự phục thuộc vào mạng xã hội nước ngoài.
Đơn vị đầu mối thúc đấy: Cục Phát thanh truyền hình và thông tin điện tử, Cục Tin học hoá.
santm
 
Nền tảng sàn thương mại điện tử
Cơ quan hỗ trợ phát triển: Bộ Thông tin và Truyền thông; Bộ Công thương.
Mô tả ngắn gọn: Nền tảng cung cấp dưới hình thức dịch vụ cho phép các doanh nghiệp trực tuyến quản lý hợp nhất hoạt động bán hàng, tiếp thị, vận hành kinh doanh, địa điếm và khách hàng; cá nhân hóa các dịch vụ, sản phấm theo nhu cầu của từng khách hàng; phân tích dữ liệu tiêu dùng và bán hàng theo thời gian thực để có phương án tố chức hoạt động phù hợp; quản lý mối quan hệ khách hàng và dịch vụ thiết yếu; hỗ trợ thanh toán di động thuận tiện.
Đơn vị đầu mối thúc đẩy: Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam, Vụ Quản lý doanh nghiệp.
dhso

Nền tảng đại học số
Cơ quan hỗ trợ phát triển: Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Mô tả ngắn gọn: Nền tảng Đại học số cung cấp dưới hình thức dịch vụ cho các trường đại học đế thực hiện tất cả các khâu trong một trường Đại học trên môi trường mạng: Thực hiện tuyến sinh/nhập học số; liên thông dữ liệu và hình thành một cơ sở dữ liệu mở dùng chung; tố chức đào tạo/đánh giá/khảo thí... nhằm tiết kiệm thời gian, công sức, chi phí của học viên, giảng viên, cán bộ, lãnh đạo.
Đơn vị đầu mối thúc đẩy: Cục Tin học hoá, Học viện Bưu chính Viễn thông
qtri tong the
 
Nền tảng quản trị tổng thể
Cơ quan hỗ trợ phát triển: Bộ Thông tin và Truyền thông.
Mô tả ngắn gọn: Nền tảng quản trị tổng thể cung cấp dưới hình thức dịch vụ quản trị của cơ quan, tố chức, doanh nghiệp trên môi trường mạng nhằm hỗ trợ, cơ quan, tố chức, doanh nghiệp nâng cao hiệu quả quản lý, điều hành.
Đơn vị đầu mối thúc đẩy: Vụ Công nghệ thông tin.
kt dv

Nền tảng kế toán dịch vụ
Cơ quan hỗ trợ phát triển: Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Tài chính.
Mô tả ngắn gọn: Nền tảng Ke toán dịch vụ giúp kết nối các doanh nghiệp có nhu cầu thuê dịch vụ kê toán/thuế với các doanh nghiệp, cá nhân cung cấp dịch vụ kế toán/thuế. Doanh nghiệp có the tìm đúng kế toán có năng lực ở bất kỳ mảng nghiệp vụ mà doanh nghiệp cần, như: kế toán thuế/bán hàng/nội bộ... Doanh nghiệp sẽ giải quyết được bài toán rào cản chi phí, nhất là khi chuyển đổi số thì nghiệp vụ kế toán sẽ mở rộng ra trong khi nhân sự hiện có chưa đáp ứng yêu cầu nghiệp vụ mới.
Đơn vị đầu mối thúc đẩy: Vụ Công nghệ thông tin.
du lich

Nền tảng quản trị và kinh doanh du lịch
Cơ quan hỗ trợ phát triển: Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch.
Mô tả ngắn gọn: Nền tảng quản trị và kinh doanh du lịch cung cấp dịch vụ thống kê, báo cáo, quản trị theo thời gian thực về luợng khách, doanh thu, phòng trống... của khách sạn, cơ sở lưu trú mọi lúc mọi nơi; quản trị nội bộ khách sạn (phòng, bán hàng, tài chính, nhân sự...); công cụ cho phép người sử dụng tìm kiếm, đặt phòng, trả phòng; tích hợp với cơ quan Nhà nước về quản lý lưu trú nhằm giám sát hoạt động luu trú khi cần và cung cấp số liệu phục vụ cho công tác thống kê của Tổng cục du lịch về lượng khách, doanh thu theo từng mảng và nguồn khách từ các quốc gia trên thế giới đến Việt nam.
Đơn vị đầu mối thúc đẩy: Vụ Quản lý doanh nghiệp; Tổng cục Du lịch.
kdvtai
 
Nền tảng quản trị và kinh doanh vận tải
Cơ quan hỗ trợ phát triển: Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Giao thông Vận tải.
Mô tả ngắn gọn: Nền tảng quản trị và kinh doanh vận tải giúp các doanh nghiệp, tổ chức vận tải kết nối, cung cấp dịch vụ, kết nối khách hàng trực tuyến đế mở rộng thị trường. Nền tảng giúp các doanh nghiệp vận tải tiến hành chuyên đối số, thay đổi quy trình vận tải truyền thống.
Đơn vị đầu mối thúc đẩy: Vụ Quản lý doanh nghiệp, Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam.
ioc

Nền tảng trung tâm giám sát điều hành thông minh (IOC)
Cơ quan hỗ trợ phát triển: Bộ Thông tin và Truyền thông.
Mô tả ngắn gọn: Nền tảng trung tâm giám sát điều hành thông minh cung cấp dịch vụ giám sát, cảnh báo; chỉ đạo, điều hành; phân tích và xử lý dữ liệu; quản lý chỉ số hiệu suất (KPIs); quản lý quy trình nghiệp vụ; báo cáo thống kê; mô phỏng và dự báo. Giúp lãnh đạo các cấp có khả năng giám sát, điêu hành, hô trợ chỉ huy và quản lý chất lượng dịch vụ do bộ, ngành, địa phương cung cấp một cách tổng thể với việc ứng dụng các công nghệ phân tích dữ liệu hoặc trí tuệ nhân tạo; mang đến hiệu quả, cơ hội phát triển các ngành, lĩnh vực và kinh tế - xã hội.
Đơn vị đầu mối thúc đẩy: Cục Tin học hoá
soc

Nền tảng trung tâm giám sát điều hành an toàn thông tin mạng (SOC)
Cơ quan hỗ trợ phát triến: Bộ Thông tin và Truyền thông.
Mô tả ngắn gọn: Nền tảng cung cấp dịch vụ Trung tâm điều hành an toàn thông tin mạng (SOC) đáp ứng yêu cầu kết nối, chia sẻ thông tin góp phần đảm bảo an toàn thông tin mạng cho quá trình chuyển đổi số quốc gia: Giúp các Bộ, ngành, địa phương rút ngắn thời gian 90% khối lượng, thời gian triến khai mô hình “4 lớp” về bảo đảm an toàn thông tin mạng; nâng cao năng lực đảm bảo an toàn thông tin mạng cho các chủ quản hệ thống thông tin.
Đom vị đầu mối thúc đẩy: Cục An toàn thông tin
botchat

Nền tảng trợ lý ảo
Cơ quan hỗ trợ phát triển: Bộ Thông tin và Truyền thông.
Mô tả ngắn gọn: Nền tảng trợ lý ảo được ứng dụng trong nhiều ngành, nhiều lĩnh vực, giúp tự động hóa nhiều quy trình, tiết kiệm nhân công và tăng cường năng suất công việc. Trợ lý ảo có thể giúp người dân trong các hoạt động thường ngày cũng như giúp cán bộ, người lao động trong công việc.
Đơn vị đầu mối thúc đẩy: Viện Công nghiệp phần mềm và nội dung số
cung ung
 
Nền tảng tối ưu hóa chuỗi cung ứng
Cơ quan hỗ trợ phát triển: Bộ Thông tin và Truyền thông.
Mô tả ngắn gọn: Nền tảng tối ưu hóa chuỗi cung ứng nhằm quản lý và cung cấp các số liệu kịp thời về các hoạt động của chuỗi cung ứng, sử dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo và xử lý dữ liệu lớn để mô phỏng và tối ưu hóa các quy trình và từ đó xác định những giải pháp hiệu quả phục vụ các doanh nghiệp, tổ chức trong chuỗi cung ứng.
Đơn vị đầu mối thúc đẩy: Vụ Quản lý doanh nghiệp.

 

180/KH-UBND

Triển khai công tác chuyển đổi số và đảm bảo an toàn thông tin trên địa bàn tỉnh Bình Phước năm 2024

Thời gian đăng: 23/05/2024

lượt xem: 13 | lượt tải:7

813/QĐ-BTTTT

Quyết định về việc phê duyệt Kế hoạch hành động của Bộ Thông tin và Truyền thông thực hiện Quyết định số 142/QĐ-TTg ngày 02/02/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chiến lược dữ liệu quốc gia đến năm 2030

Thời gian đăng: 20/05/2024

lượt xem: 19 | lượt tải:5

1877/BCĐCCHC

Nâng cao Chỉ số cải cách hành chính, SIPAS, PAPI

Thời gian đăng: 20/05/2024

lượt xem: 10 | lượt tải:5

1849/UBND-NC

Đẩy mạnh triển khai thực hiện Đề án 06 trên địa bàn tỉnh

Thời gian đăng: 16/05/2024

lượt xem: 18 | lượt tải:11

425/QĐ-TTg

Phê duyệt phương án đơn giản hóa TTHC nội bộ trong hệ thống hành chính Nhà nước thuộc phạm vi quản lý của Bộ hông tin và Truyền thông

Thời gian đăng: 20/05/2024

lượt xem: 15 | lượt tải:7
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây